Filter

 

Monitor ISH 16/2 (2014)

Poudarjeno

Vodilno vprašanje tukajšnjega premisleka je, kako deluje subjekt kot objekt intervjujske situacije. To vprašanje kajpak terja preciznejšo formulacijo: kako deluje subjekt kot »subjekt v naraciji« (pri zbiranju življenjskih zgodb, biografski metodi, metodi ustne zgodovine, etnografskem pristopu, psihološkem intervjuvanju ipd.) v različnih okoliščinah in razmerah, ki jih postavlja interpersonalno razmerje intervjujske situacije, in kako gesto naracije lastne življenjske zgodbe prilagaja skozi momente njene produkcije. To vpraševanje je del širše in zelo kompleksne dileme, ki je bistveno zaznamovala podobo in epistemološko ozadje filozofije zadnjih nekaj stoletij, in zadeva vprašanje meja in razmerij med subjektom in objektom. Premislek geste pridobivanja singularne življenjske zgodbe, pričevanja ali izpovedi je odprla eno bistvenih dilem, kaj je v intervjuju kot specialni metodi kvalitativne raziskovalne prakse subjekt in kaj objekt proučevanja. Zdi se, da je intervjujska situacija polje nekakšne dvorezne sopostavljenosti in zapletene izmenjave subjektnih in objektnih pozicij.

Iz prispevka: Misliti intervju: k epistemologiji neke intersubjektivne terenske metode      (Vlado Kotnik)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Misliti intervju
 • Vlado Kotnik:

  Misliti intervju: k epistemologiji neke intersubjektivne terenske metode (1. del)

  več

  Izvleček:

  V članku je predstavljena problematika razumevanja in

  izvajanja intervjuja kot prevladujoče oblike empiričnega kvalitativnega

  raziskovanja. Uveljavlja se interdisciplinaren pogled na epistemologijo

  te specifične intersubjektivne terenske metode, čeprav

  se predpostavlja, da je antropološka znanost metodo intervjuja kot

  načina terenskega zbiranja podatkov in informacij bržčas pripeljala

  do najbolj diferenciranih rab in sofisticiranih osmislitev. Rdeča nit

  besedila je nenehna prilagodljivost, spremenljivost in zamenljivost

  subjektnih in objektnih pozicij, ki jih v intervjuju vzpostavljata raziskovalec

  in informator. Da bi lažje razumeli fluidno, fleksibilno in

  priložnostno skonstruiranost tega interpersonalnega razmerja v intervjujski

  situaciji, avtor predlaga osem perspektiv, utemeljenih na

  uveljavljenih teorijah nekaterih nosilnih mislecev s področja družboslovja

  in humanistike, ki so lahko v pomoč pri refleksiji položajev,

  vlog, investicij in početij obeh protagonistov intervjujskega dogodka:

  performativna perspektiva, izhajajoča iz teorije govornih dejanj

  (John L. Austin); polifonična perspektiva, utemeljena na teoriji

  izjavljanja (Oswald Ducrot); interpelacijska perspektiva, razvita na

  podlagi teorije ideologije (Louis Althusser); diskurzivna perspektiva,

  podprta s teorijo oblasti (Michel Foucault); psihoanalitična

  perspektiva, osrediščena okrog teorije nezavednega (Sigmund Freud); etnografska perspektiva, okronana s teorijo refleksivnosti

  (Pierre Bourdieu); mnemonična perspektiva, osnovana na teoriji

  spomina (Maurice Halbwachs); dramaturška perspektiva, oprta na

  teorijo interakcije (Erving Goffman). Naj intervju vzamemo kot raziskovalno

  metodo, specifično družbeno srečanje ali kot serijo

  nalog, ki jih uresničujeta raziskovalec in respondent, je jasno, da gre

  pri vsakem intervjuju za edinstven dogodek specifičnega človeškega

  stika in komunikacije.

  Ključne besede:

  intervju, terensko delo, raziskovalne metode, etnografija,

  antropologija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1538189)

Večnost rimejka
 • Erik Toth:

  Večnost rimejka

  več

  Izvleček:

  Drakula je spet med nami, enako velja za pojav rimejka.

  To pomeni, da je nov film posnet na podlagi preteklega filma. V zadnjih

  desetletjih se pogosto pojavlja znotraj filmske ponudbe. Glede

  na to, da je rimejk še nekoliko neraziskan pojem, se v tekstu osredotočam

  na njegovo vlogo. V tem delu bodo predstavljene različne

  teorije, ki se posredno in neposredno dotikajo razlag za pojav rimejka.

  Osrednja točka analize so predvsem vzročni pojavi in razmere

  za vznik rimejka (ponavljanja) v družbi. Poudarek analize

  temelji na diskurzu izvora rimejka na podlagi pojavnosti ponavljanja

  kot pogoja za legitimnost in pojavnost rimejka znotraj družbe

  in tudi znotraj filma.

  Ključne besede:

  rimejk, priredba, nihilizem, ponavljanje, ponovitev,

  ugodje, nujnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1538445)

V iskanju identitete
 • Tadej Praprotnik:

  Identiteta v medgeneracijskem komuniciranju

  več

  Izvleček:

  Članek predstavi različne vidike komuniciranja, zlasti v

  medgeneracijski komunikaciji. Izpostavi vsebinski in odnosni vidik

  komuniciranja in predstavi proces komunikacije kot mesto, kjer se

  vzpostavljajo identitete. Posamezniki stalno kategorizirajo sebe in

  druge v skupine in na podlagi tovrstnih podeljenih statusov vzpostavljajo

  odnose, ki izražajo značilnosti pripisanih statusov. Članek

  predstavi pojave, fenomene in komunikacijske zaplete, ki se pojavljajo

  v medgeneracijski komunikaciji – torej v komunikaciji med

  mlajšimi in starejšimi osebami. Pojasni vlogo posameznih stereotipov

  in stališč o starejših osebah za konstrukcijo pripisanih identitet

  in to, kako pripisane identitete lahko vplivajo na komunikacijske

  procese in na oblikovanje medsebojnih odnosov, ki se gradijo prav

  s komunikacijo in skozi komunikacijo. Posebnega pomena so zlasti

  manifestacije starostne diskriminacije (ageism) v vsakdanjih interakcijah

  (pokroviteljski govor, zlasti pretirano komunikacijsko prilagajanje

  in sekundarni otroški govor), ki so zasnovani na stereotipih

  o ljudeh, ki so diskriminatorno kategorizirani v t. i. imenovano skupino

  »starejših ljudi«.

  Ključne besede:

  medgeneracijsko komuniciranje, identiteta, stereotipi,

  pokroviteljski govor, komunikacijsko prilagajanje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1538701)
 • Marijanca Ajša Vižintin:

  Od kod prihajajo otroci priseljenci in čemu?

  več

  Izvleček:

  Otroci priseljenci prve generacije, ki se priseljujejo v Slovenijo

  in se vključujejo v slovenski osnovnošolski vzgojno-izobraževalni

  sistem, prihajajo na začetku 21. stoletja (še vedno) večinoma

  z območja držav naslednic nekdanje skupne države Jugoslavije: najpogosteje

  iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Makedonije, redkeje

  iz Srbije, Hrvaške in Črne gore. Precej manj otrok priseljencev prihaja

  iz drugih držav in celin (npr. iz Bolgarije, Ukrajine, ZDA). V

  članku izpostavljam izkušnje priseljencev, ki se med seboj razlikujejo,

  četudi prihajajo iz istih držav. Navajam razloge za priselitev v

  Slovenijo, kot so jih predstavili otroci in starši priseljenci, s katerimi

  so bili izvedeni anonimni polstrukturirani intervjuji leta 2011 v treh

  slovenskih šolah, ter jih primerjam z izbranimi spoznanji iz migracijskih

  teorij. Ugotavljam, da se otroci priseljenci večinoma priselijo

  na podlagi združevanja družine.

  Ključne besede:

  otroci priseljenci, družine, migracije, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1538957)
 • Polona Ozbič:

  Obred pokopa ob smrti bližnjega družinskega člana: kateri dejavniki žalujočim stisko lajšajo in kateri jo otežujejo?

  več

  Izvleček:

  Pogreb je obred, ki ga opravijo žalujoči po smrti bližnjega

  in je namenjen širši družbeni skupnosti. V procesu žalovanja žalujoči

  predeluje tudi posamezne situacije, ki so se zgodile na pogrebu.

  Zato je pomembno poznati dejavnike, ki so lahko za žalujočega vir

  stresa ali pa mu stisko lajšajo. V raziskavo smo vključili 18 žalujočih

  posameznikov obeh spolov, ki so pred enim do dvema letoma izgubili

  bližnjega družinskega člana (partnerja, starša, otroka) zaradi

  različnih vzrokov smrti. Z udeleženci smo izvedli usmerjeni intervju

  in s pomočjo utemeljene teorije opredelili tri glavne tematske

  sklope: organizacijo in izvedbo pogreba, prisotnost drugih ljudi na

  pogrebu in nošenje žalnih oblačil na pogrebu ter po njem. Glavne

  ugotovitve raziskave so, da so najpogostejši dejavniki, ki žalujočim

  lajšajo stisko: poznavanje želja umrlega glede izvedbe in poteka pogreba,

  prisotnost večjega števila ljudi na pogrebu in možnost, da se

  žalujoči sami odločijo, kako bodo na pogrebu in po njem oblečeni.

  Dejavniki, ki žalujočim na pogrebu stisko povečujejo, pa so: pomanjkanje

  časa pri slovesu od umrlega, nezadovoljstvo z delom pogrebnih

  zavodov in pogosti pritiski okolice glede nošenja žalnih oblačil.

  Ključne besede:

  proces žalovanja, obred pokopa, družbene norme


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1539213)

Pojmovne podobnosti VII.–VIII.
 • Karmen Medica:

  Primordializem: instrumentalizem v študijah o etničnosti

  več
  Ključne besede:

  etničnost, etnična identiteta, primordializem, instrumentalizem


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1539469)
 • Karmen Medica:

  Avtohtonost: alohtonost v kontekstu etnično-manjšinske problematike

  več
  Ključne besede:

  manjšine, etnična pripadnost, avtohtonost, alohtonost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1539725)

Severna obzorja
 • Nada Grošelj:

  Pompeji Maje Lundgren

  več
  Ključne besede:

  Maja Lundgren, Pompeji


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1539981)
 • Maja Lundgren:

  Pompeji. Odlomki

  več
  Prevod:

  Nada Grošelj


  Ključne besede:

  Maja Lundgren, Pompeji


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1539981)
Monitor ISH 16/2 (2014) Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.