Filter

 

Monitor ISH 16/1 (2014)

Poudarjeno

Udarec, ki ga je s streli v Sarajevu 28. junija 1914 in smrtjo prestolonaslednika Franca Ferdinanda ter njegove žene Sofije Hohenberg prejela habsburška vladarska hiša, ni obetal nič dobrega. Prižgal je netivo, ki je vodilo k skrajni ostritvi nakopičenih političnih nasprotij v Evropi in na Balkanu, kar so pokazale napete mednarodne razmere v naslednjem mesecu dni. V tem času so tudi na Slovenskem pozorno spremljali novonastali politični položaj v mednarodnem prostoru. Glavna pozornost je veljala ravnanju evropskih velikih sil, med njimi seveda tudi Ruskega carstva.

Iz prispevka: Rusija v očeh slovenske politike od sarajevskega atentata do začetka svetovne vojne leta 1914 (Jurij Perovšek)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Slovenci in Rusi
 • Jurij Perovšek:

  Rusija v očeh slovenske politike od sarajevskega atentata do začetka svetovne vojne leta 1914

  več

  Izvleček:

  Po sarajevskem atentatu 28. 6. 1914 je slovenska politika

  pozorno spremljala ravnanje evropskih velesil. Vlogo in pomen Ruskega

  carstva v tedanjih mednarodnih razmerah so obravnavali v

  katoliškem in liberalnem taboru, medtem ko mu v marksističnem

  niso posvetili pozornosti. Slovenska politika je v Rusiji videla nevarno

  in Avstro-Ogrski sovražno državo ter grožnjo za evropski mir.

  V negativnem odnosu do Rusije, utemeljenem v avstrijskem patriotizmu,

  je prednjačil katoliški tabor, ki je protirusko usmeritev podkrepil

  še z ideološkimi in verskimi razlogi. Ko je Avstro-Ogrska 6.

  8. 1914 Rusiji napovedala vojno, so bili na Slovenskem prepričani o

  avstrijski zmagi. Med vojno je v slovenskem pogledu na Rusijo prišlo

  do premika, ko so tako v katoliškem kot liberalnem taboru obenem

  z rastočim protiavstrijskim razpoloženjem začeli pozitivneje

  gledati na rusko državo.

  Ključne besede:

  Slovenija, Rusija, 1914, politične razmere, sarajevski atentat, prva svetovna vojna, slovenska politika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1542029)
 • Gita Zadnikar:

  Ruski emigranti v časopisnih bojih na Slovenskem

  več

  Izvleček:

  Razkol na liberalni in katoliški tabor je ključno zaznamoval

  dolgo obdobje javnega in političnega življenja na Slovenskem, vodilno

  časopisje tistega časa pa je v razkolu in njegovem vzdrževanju

  odigralo pomembno vlogo. Tudi ruski emigranti, ki so v Sloveniji

  našli svoje zatočišče, so se hitro znašli v navzkrižnem ognju obeh taborov.

  V časnikih (Jutro, Slovenec, Slovenski narod) najodmevnejše

  zgodbe o ruskih beguncih v obdobju med obema vojnama so bile

  povezane z izselitvijo ruskih dijakov iz stanovanj na Ljubljanskem

  gradu, odmeven je bil tudi predvolilni škofov obisk ruskih barak pri

  Kolodvoru in Grivčevo predavanje v podporo ruskim beguncem.

  Oba tabora sta prav s temi zgodbami, v katerih predvsem drug drugemu

  dokazujeta visoko stopnjo svoje lokalne proruskosti, poskušala

  utemeljevati širšo slovansko naravnanost svoje politike.

  Ključne besede:

  begunci, ruski emigranti, liberalci, klerikalizem, časniki, Jutro, Slovenec, Slovenski narod


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1540237)
 • Igor Grdina:

  Inteligenca v Rusiji, intelektualci v Sloveniji

  več

  Izvleček:

  Na Zahodu je država v kompleksnih procesih najprej

  spontane in nato oblastno dirigirane modernizacije v svoj aparat

  vključevala izobražence; ti se že zaradi tega niso oblikovali kot

  enotna in opozicionalna skupina prebivalstva. Pripadali so najrazličnejšim

  nazorskim usmeritvam, v javnem prostoru pa so delovali

  kot intelektualci. V posebnih razmerah, v katerih se je razvijal avtokratsko

  vladani Ruski imperij, ki se je v modernizacijske procese

  po tujih zgledih vključeval na ukaz “od zgoraj” (Peter I., Katarina

  II., Aleksander II.), pa so se izobraženci oblikovali kot posebna skupina

  prebivalstva – inteligenca. Zanjo je bilo značilno kritično oziroma

  opozicionalno stališče do oblasti. Ko se je ta sloj po razpadu

  imperatorske oblasti, ki se ni bila sposobna zadosti hitro dovolj radikalno

  reformirati, leta 1917 znašel za državnim krmilom, je kontrolo

  nad njim zaradi nesposobnosti za konstruktivno delo tudi

  hitro izgubil; nasledili so ga poklicni revolucionarji, ki so bili njegovi

  tekmeci v opozicionalnem stališču do carstva. Inteligenca se

  je potem v veliki meri podala v emigracijo, kjer je sprva poskušala

  delovati podobno kot v Rusiji, vendar so njene pripadnike drugačne

  razmere v državah gostiteljicah usmerjale v položaj intelektualcev.

  V sovjetski Rusiji je na novo vzgojena inteligenca dobila drugačno

  vlogo: zagotavljala naj bi strokovnost pri izgradnji socializma. Tako

  je bilo tudi v Kraljevini Jugoslaviji oziroma v Sloveniji, kjer se je koncept inteligence pojavil šele v njeni sovjetski varianti po komunistični

  revoluciji.

  Ključne besede:

  inteligenca, Rusija, emigracija, intelektualci, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1542285)
 • Alen Novalija:

  Ruska matica

  več

  Izvleček:

  Lastno matico so v 19. stoletju ustanovila vsa slovanska

  ljudstva Habsburške monarhije, med njimi tudi rusofili v Galiciji

  leta 1848. Nekateri ruski posamezniki in ustanove so odločilno

  pripomogli k ustanovitvi Slovenske matice. V času, ko je Galicijska

  ruska matica skoraj ugasnila, so ruski begunci v Kraljevini

  Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1924 ustanovili svojo Rusko matico

  v Ljubljani. Takoj se je pojavilo nekaj podružnic Ruske matice

  po različnih krajih kraljevine. Ruska matica je prirejala predavanja,

  literarne večere, nedeljsko šolo, natečaje, športne dogodke,

  razstave, tečaje ruščine, fotografije in glasbe, ustanovila je tudi

  sklad za revne otroke ter redno pošiljala denarno pomoč ruskim

  šolam, invalidom in drugim. Najuspešnejša podružnica je bila v

  Novem Sadu, načrtovana založniška dejavnost pa ni bila tako

  močna kot prizadevanja za ustanovitve ruskih knjižnic. Matica je

  nehala obstajati leta 1941 ob napadu fašističnih in nacističnih sil

  na Jugoslavijo.

  Ključne besede:

  Ruska matica, slovanske matice, ruski emigranti, Kraljevina SHS, Jugoslavija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1542541)
 • Radovan Pulko:

  Šolski sistem ruskih emigrantov v Sloveniji med obema vojnama

  več

  Izvleček:

  Ruski emigranti, ki so domovino zapustili po porazu protirevolucionarnih

  sil, so skoraj po vseh državah, kjer so se naselili,

  oblikovali svoj lastni šolski sistem. Tako je bilo tudi v Kraljevini

  Srbov, Hrvatov in Slovencev, kjer so bile ruske emigrantske šole

  vključene v izobraževalni sistem t. i. “zamejske Rusije”, poleg tega

  pa še v sistem izobraževanja države gostiteljice. Med ruskimi emigrantskimi

  izobraževalnimi ustanovami so delovale priznane ruske

  učne ustanove, izvirajoče še iz carske Rusije, ki so po koncu državljanske

  vojne skupaj z učenci in večino izobraževalnega kadra emigrirale,

  ter izobraževalne ustanove, ki so jih ruski emigranti odpirali

  v času bivanja na tujem. Na ozemlju današnje Slovenije so tako delovali

  ruski vrtci, osnovne šole, šolske skupine, realna gimnazija in

  krajši čas dva ruska kadetska korpusa.

  Ključne besede:

  ruski emigranti, šolstvo, izobraževalni sistemi, zgodovina šolstva, Kraljevina SHS, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1542797)
 • Tadej Koren, Petra Testen:

  Ruske sledi iz dni prve svetovne vojne na Slovenskem

  več

  Izvleček:

  Prisotnost prebivalcev carske Rusije na Slovenskem za

  časa prve svetovne vojne je problematika, ki tematizira predvsem

  usode in vloge ruskih vojnih ujetnikov. Po približnih ocenah se število

  teh ujetnikov giblje med 20.000 in 30.000, natančnejši odgovor

  pa bodo najverjetneje razkrili arhivi, ki se bodo v naslednjih letih

  postopoma odpirali. Ruski vojni ujetniki so bili poslani v zaledje

  soške fronte; strogo so se ločevali tisti, ki so gradili strateško pomembne

  (vojaške) objekte in komunikacijo v neposredni bližini

  frontne linije (ceste, vodovode, železnice, žičnice, letališča, skladišča

  itd.), in tisti, ki so bili v pomoč v civilni sferi (kmetijstvo, obrtni in

  industrijski obrati) po celotnem ozemlju dežel Kranjske, Primorske,

  Koroške in Štajerske. O ruskih vojnih ujetnikih na Slovenskem pričajo

  poleg (za zdaj) skromnega arhivskega gradiva, ki ga dopolnjujejo

  dragocene zasebne zbirke, predvsem spomeniki, nagrobniki,

  zgrajeni objekti, ki so ostali za njimi (ceste, železnice, kapelica itd.),

  imena lokacij, ki nosijo pridevnik »ruski«, razpršeni časopisni članki,

  fotografije, pričevanja in posamezni predmeti.

  Ključne besede:

  svetovna vojna 1914-1918, soška fronta, vojni ujetniki, vojaki, Rusi


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1543053)
 • Stane Granda:

  Spektorski in usoda njegove Zgodovine socijalne filozofije

  več

  Izvleček:

  Evgen V. Spektorski (1875–1951) je na podlagi svojih predavateljskih

  izkušenj na varšavski, kijevski, praški, beograjski in ljubljanski

  univerzi podal monografski prikaz zgodovine družboslovnih

  idej, ki ga je dokončal najkasneje sredi leta 1931. Po prizadevanju

  pravnika in skladatelja Antona Lajovica ga je v svoj založniški program

  sprejela Slovenska matica. Knjigo, ki je nazadnje dobila naslov

  Zgodovina socijalne filozofije, je potem v slovenskem prevodu Josipa

  Vidmarja v dveh zvezkih leta 1932 in 1933 tudi zares izdala. Naklada

  je bila visoka: 5000 (1. zvezek) oz. 4500 izvodov (2. zvezek).

  Spektorski je v svojem delu zagovarjal genetično obravnavo zgodovine

  družboslovne misli; slednjo je pojmoval kot zakladnico idej,

  ki vplivajo na človeško življenje. Poudarjal je pomen učinkovanja

  misli, saj so močneje zaznamovale zgodovino kot znanstveno utemeljene

  študije in dokazovanja večnih resnic. Čeprav je bil Spektorski

  oster kritik marksizma – o njegovem samorazglašanju za

  znanstveni nazor, je sodil, da gre za navadno propagandno potezo

  –, v svojih analizah ni pristajal na dogmatična stališča.

  Ključne besede:

  ruski emigranti, socialna filozofija, zgodovina, Slovenska matica, Spektorski, Evgen, Zgodovina socijalne filozofije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1543309)
 • Sergej Ivanovič Mihalčenko:

  Slovensko obdobje življenja Evgena Vasiljeviča Spektorskega (1930. leta)

  več

  Izvleček:

  Članek govori o nekaterih vidikih življenja in dela ruskega

  filozofa in odvetnika Spektorskega v 30. letih 20. stoletja v

  Sloveniji. Spektorski je bil profesor na Pravni fakulteti Univerze v

  Ljubljani. Glavni vir članka so neobjavljeni spomini Spektorskega,

  ki jih hranijo v arhivu Inštituta za Vzhodno Evropo na Univerzi v

  Bremnu. Članek opisuje podrobnosti iskanja besedila Spominov, ki

  je dolgo časa veljalo za izgubljeno. V Spominih najdemo vtise Spektorskega

  o Ljubljani, njenem življenjskem slogu, o političnem in verskem

  življenju v Sloveniji. Besedilo popisuje tudi značilnosti ruskih

  priseljencev – profesorjev ljubljanske univerze.

  Ključne besede:

  ruski emigranti, spomini, Slovenija, Ljubljana


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1543565)
 • Neža Zajc:

  Fran Grivec (1878–1963) in ruske študije

  več

  Izvleček:

  V prispevku je predstavljeno posebno razmerje slovenskega

  teologa in raziskovalca slovanske krščanske zgodovine Frana

  Grivca do ruske duhovnosti in pravoslavja. Pobudnik in večletni voditelj

  velehradskih kongresov je namreč namenoma izpostavljal t.

  i. ekumensko razsežnost (perspektivo) tako teološkega poslanstva

  kot tudi zgodovinskega raziskovanja. To se je pokazalo še zlasti v

  njegovi povezavi začetkov slovanske pismenosti – tudi glede slovenskih

  Brižinskih spomenikov – in t. i. misije svetih bratov Cirila

  in Metoda. Prikazano je Grivčevo tako kompetentno znanje zgodovine

  ruske cerkve kot tudi njegovo redno spremljanje sodobnega

  duhovnega stanja v tedanji Rusiji, hkrati pa je očiten njegov kritični

  odnos do nekaterih izsledkov ruskih znanstvenikov. Predstavljena

  je Grivčeva sposobnost izvirne interpretacije evangelijskega

  sporočila z združevalno nalogo vzpostavitve in obnove starejšega

  koncepta »vesoljne Cerkve«. Prispevek temelji na proučevanju rokopisne

  zapuščine Frana Grivca, kjer je posebna pozornost namenjena

  korespondenčnemu fondu. Ta priča o mednarodnem pomenu

  Grivčevih raziskav, ki se je razširil med znanstvene kroge po drugi

  svetovni vojni.

  Ključne besede:

  velehradski kongres, slovanstvo, rusko pravoslavje, ruska cerkev


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1543821)
 • Mateja Ratej:

  Trk svetov v družini Ganusov - umor Julije Ganusove in njenega sina Rostislava v Ljutomeru poleti 1923

  več

  Izvleček:

  Avtorica v razpravi sledi sodnemu procesu proti ruskemu

  beguncu Vasiliju Černjenku, ki je bil septembra 1923 na Okrožnem

  sodišču v Mariboru obsojen na dosmrtno ječo, potem ko je bil kot

  hišni sluga spoznan za krivega posebno okrutnega umora svoje delodajalke,

  26-letne Julije Ganusove, in njenega 3-letnega sina Rostislava

  julija 1923 v Ljutomeru. Obsežen kazenski spis, ki ga je

  avtorica odkrila v Pokrajinskem arhivu Maribor, odkriva osupljivo

  mrežo odnosov znotraj ruske družine in njenih vezi z drugimi ruskimi

  begunci ter z domačini v Ljutomeru, kjer so v letih po prvi

  svetovni vojni številni Rusi, podobno kot Julijin soprog, strojni inženir

  Aleksander Ganusov, sodelovali pri gradnji železniške proge

  Ormož–Ljutomer–Murska Sobota. Avtorica skuša slediti zgodbi v

  duhu Freudove misli, ki jo je utemeljeval v tistem času, da patologija

  nikoli ni le preprosta individualna deviacija, ampak strukturna

  družbena patologija.

  Ključne besede:

  ruski begunci, Kraljevina SHS, Ljutomer


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1544077)
 • Alja Brglez:

  Aleksander Vasiljevič Maklecov in začetki kriminologije na Slovenskem

  več

  Izvleček:

  Ruskega znanstvenika Aleksandra Vasiljeviča Maklecova

  upravičeno imenujemo za očeta slovenske kriminologije, saj je od

  leta 1926 pa vse do svoje smrti razvijal različne teorije kazenskega

  prava na ljubljanski pravni fakulteti. Z več kot 150 znanstvenimi

  deli, objavljenimi v različnih jezikih, in tudi s svojim siceršnjim delovanjem

  je na tedaj komaj ustanovljeni ljubljanski univerzi dvignil

  splošno znanstveno raven predavanj in bistveno prispeval k njenemu

  uveljavljanju. Aktivno je deloval tudi kot ugledni član kulturnega

  društva Ruska matica, pomagal svoji novi domovini kot

  uradni prevajalec v ruščino za pravosodno ministrstvo in se ljubiteljsko

  ukvarjal s poezijo in njenim prevajanjem.

  Namen tega besedila je osvetliti nemajhen pedagoški in znanstveni

  pomen vrhunsko izobraženega profesorja Maklecova, kakor

  tudi prikazati njegovo politično, literarno, prevajalsko in uredniško

  udejstvovanje.

  Ključne besede:

  ruski emigranti, visoko šolstvo, kriminologija, Ljubljana


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1541773)
 • Neven Borak:

  A. B. B. A.

  več

  Izvleček:

  Prispevek obravnava Aleksandra Bajta, učenca in naslednika

  Aleksandra Bilimoviča na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Natančneje: sooča njegove trditve iz njegove zadnje knjige z naslovom

  Bermanov dosje (1999), v kateri se predstavlja kot notranji emigrant

  in disident, z njegovim pisanjem v desetletju 1953–1960. To

  soočanje ne potrjuje trditev iz leta 1999 in ne potrjuje načelne drže

  Aleksandra Bajta.

  Ključne besede:

  Aleksander Bilimovič, Aleksander Bajt, ekonomija, ruski emigranti


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 1544333)
Monitor ISH 16/1 (2014) Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.