Filter

 

Ars & Humanitas 8/1 (2014)

Poudarjeno

Pred seboj imamo širok spekter razprav o solidarnosti in recipročnosti. V grobem in pogojno bi jih lahko razdelili v dve skupini. Nekatere na osrednja vprašanja barcelonske konference odgovarjajo posredno – z analizo nastajanja in delovanja najrazličnejših družbenih mikroskupin v preteklosti in sodobnosti (M. E. Santana, B. Kravanja, D. Podjed, J. Repič, P. Simonič). Druga skupina prispelih člankov pa govori o neposrednih odzivih ljudi na zadnjo krizo globalne tržne ekonomije (R. Alquézar in drugi, C. Toplak, I. Sabaté, N. Vodopivec, V. Korošec). Vsi prispevki se na svoj način dotikajo danes pogosto omenjane participativnosti in ekonomske demokracije, ki se ponujata kot rešitev za apatičen svet potrošništva na eni in zdravilo proti manipulacijam političnih in gospodarskih elit na drugi strani.

Iz prispevka: Solidarnost in vzajemnost v času recesije (Peter Simonič)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Peter Simonič:

  Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu

  PDF več
  Ključne besede:

  ekonomska antropologija, kapitalizem, finančna kriza, solidarnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55255650)
 • Peter Simonič:

  Solidarity and reciprocity in times of recession. Understanding the old and new values in late capitalism/Solidarnost in vzajemnost v času recesije. Razumevanje starih in novih vrednosti in vrednot v poznem kapitalizmu

  PDF
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Raquel Alquézar Crusellas, Cvetka Hedžet Tóth, Patricia Homs Ramírez de la Piscina, Boštjan Kravanja, Núria Morelló Calafell, Dan Podjed, Jaka Repič, Irene Sabaté, María Eugenia Santana E., Diana Sarkis Fernández, Peter Simonič, Vitomir Tepeš, Cirila Toplak, Nina Vodopivec, Asta Vrečko


 • Navodila za avtorje prispevkov

  PDF

Študije
 • Peter Simonič:

  Pretekle in sodobne oblike skupnega v dolini Trente

  PDF več

  Izvleček:

  Sodobna družboslovna in humanistična razmišljanja ter medijski diskurzi se

  pri iskanju rešitev za težave v centraliziranem, tehnologiziranem, kapitaliziranem in

  politično zastopniškem svetu pogosto zgledujejo po predindustrijskih ali etnografskih

  organizacijskih modelih, ki so jih zabeležili etnologi in antropologi. Pri tem prihaja do

  idealiziranja in posploševanja, saj se zanemarja številne konkretne okoliščine, ki so te

  modele omogočile ali jih še omogočajo.

  Razloge za oblikovanje kolektivnih institucij na izbrani mikrolokaciji avtor išče

  predvsem v okoljskih in demografskih danostih, ki so v slovenskih antropoloških

  spisih pogosto spregledane. K temu dodaja ekonomske, politične in kulturne dejavnike,

  čeprav jih ne postavlja v hierarhični odnos.

  Avtor išče znamenja skupnostnih prizadevanj v Trenti na ravni gospodinjstev,

  soseščin, vasi, agrarnih skupnosti, zadrug, kulturnih in turističnih društev ter praznikov.

  Ugotavlja, da je v majhni skupnosti recipročnost generalizirana ali uravnotežena, zelo

  redko pa je negativna v smislu tržnih menjav med njenimi člani, s čimer pritrjuje

  Sahlinsovi konceptualizaciji razmerij med družbenimi odnosi in materialnimi tokovi.

  Posebna pozornost je posvečena tržno-religioznemu lokalnemu prazniku

  Trentarski senjem. Z njegovo analizo je mogoče zelo plastično prikazati, kako na

  simbolni (prostorsko-časovni) ravni odsevajo spremembe v družbeno-ekonomski

  strukturi doline v 20. stoletju.

  Ključne besede:

  Alpe, gospodinjstva, gmajne, skupnosti, zadruge, rituali, menedžment, demografija, okolje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55255906)
 • Jaka Repič:

  Gibanje kot prostorske prakse in ekonomske strategije na primeru družinskega sirarstva v Bohinju

  PDF več

  Izvleček:

  Članek obravnava družinske sirarske kmetije v Bohinju in analizira njihove

  ekonomske strategije v povezavi z družinsko in zadružno obliko sirarstva ter v

  povezavi z različnimi oblikami prostorskega gibanja oziroma mobilnosti. V zadnjem

  desetletju se je več družinskih kmetij (ponovno) začelo ukvarjati s sirarstvom, ki je

  močno povezano s tradicionalnimi oblikami zadružništva in pašnimi pravicami

  agrarnih skupnosti. Kmetije so se naslonile na tradicionalne oblike sirarstva in obenem

  oblikovale nove ekonomske strategije, ki zajemajo predvsem pluralnost njihovih

  dejavnosti – delo izven kmetije, turizem, prodaja izdelkov itd.

  Članek na kratko predstavi razvoj sirarstva v Bohinju, spremembe v zasebni

  oziroma zadružni organizaciji dejavnosti, predvsem pa izpostavi gibanje in pletež

  poti, stez, cest in krajev, ki so temeljno povezani s sirarsko ekonomijo. Pri tem

  poveže različne prakse gibanja, med njimi dnevno pašo ob vaseh, pastirstvo, pašo na

  planinah ter prodajo sira in mlečnih izdelkov na tržnicah in sejmih. Skozi analizo

  gibanja članek poveže ekonomske strategije sirarskih kmetij, modelov zadružništva in

  zasebne produkcije ter konceptualizacije in organizacije prostora – zlasti poti, planin

  in drugega pašnega okolja.

  Ključne besede:

  Bohinj, gibanje, poti, krajina, sirarstvo, družinske kmetije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55256162)
 • Boštjan Kravanja:

  Med plesnim studiem in družabnim plesiščem: o solidarnosti in praksah vzajemnosti v svingovskih plesnih skupnostih

  PDF več

  Izvleček:

  Članek z naslovom Med plesnim studiem in družabnim plesiščem: O solidarnosti

  in praksah vzajemnosti v svingovskih plesnih skupnostih razpravlja o dinamiki

  udejanjanja solidarnostnih in hierarhičnih odnosov v sodobnih plesnih skupnostih

  svinga. Pokaže, kako te skupnosti temeljijo na specifični solidarnostni ideologiji, ko

  obravnavamo procese njihove institucionalizacije, komercializacije in vzpostavljanja

  formalnih plesnih hierarhij. Ko pa v pogled zajamemo same plesalce in plesalke

  svinga, stopijo v ospredje raznolike prakse vzajemnosti, ki so za razliko od formalnih

  solidarnostnih diskurzov in praks veliko bolj heterogene in kot take tudi zanimivejše

  za antropološko obravnavo, saj vzpostavljajo solidarnostne in hierarhične odnose

  mimo širših mobilizacijskih vzgibov svingovske plesne industrije, prenekatere od njih

  pa se institucionalizaciji implicitno upirajo.

  Teza prikaza tega primera je, da prakse vzajemnosti niso vedno v komplementarnem

  razmerju z diskurzi solidarnosti, ampak je, prav nasprotno, v njihovi naravi, da glavne

  solidarnostne tokove pogosto zaobidejo in po svojih poteh, paradoksno, najbolj

  učinkovito prispevajo k dejanski solidarnosti vitalnih delov svingovskih skupnosti.

  Avtor je temo obdelal na podlagi šestletnega aktivnega sodelovanja na različnih

  slovenskih svingovskih plesnih scenah in občasne prisotnosti na mednarodnih

  svingovskih plesnih dogodkih po različnih evropskih mestih.

  Ključne besede:

  plesne skupnosti, popularna kultura, solidarnost, hierarhični

  odnosi, prakse vzajemnosti


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55256674)
 • María Eugenia Santana E.:

  Reciprocidad y redistribución en una economía solidaria/Recipročnost in redistribucija v solidarnostni ekonomiji

  PDF več

  Izvleček:

  »Solidarnostna ekonomija« se je v Latinski Ameriki v zadnjem desetletju 20.

  stoletja pojavila kot del globalnega gibanja, ki išče alternative modelu tržne družbe.

  Njeno izhodišče je, da mora družba prevzeti odgovornost zase na osnovi solidarnosti

  v proizvodnji, distribuciji in porabi ter da naj ekonomska praksa obnovi socialno

  življenje z modeli recipročnosti in redistribucije zunaj kapitalističnega sistema.

  Članek v prvem delu povzame zgodovinske okoliščine pojava organizirane civilne

  družbe v Latinski Ameriki; različni predlogi alternativ so se po letu 2000 stekli v t. i.

  Svetovne socialne forume. V drugem delu predstavi projekt Solidarnostne ekonomije

  kot del tega gibanja in pri tem izpostavi vlogo kulture darila ter koncepta recipročnosti

  in redistribucije, ki sta podrobno definirana glede na vlogo, ki jo imata v alternativah

  kapitalizmu. Navedeni so primeri za oba koncepta: za prvega je primer izmenjava

  proizvodov na lokalnih tržnicah, ki stremi po bolj uravnoteženem odnosu podeželje

  : mesto; primer za redistribucijo pa je uporaba socialne ali komunitarne valute,

  ki omogoča distribucijo osnovnega blaga med sodelujočimi na lokalnih tržnicah.

  Prispevek se sklene z ugotovitvijo, da je pot do uresničitve še dolga, a da morajo njen

  pomen preučiti znanstveniki družboslovnih ved.

  Ključne besede:

  recipročnost, redistribucija, solidarnostna ekonomija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55699042)
 • Dan Podjed:

  Skupnizacija kot seštevek skupnosti in organizacije: primer ornitološkega in naravovarstvenega društva

  PDF več

  Izvleček:

  Prispevek, ki je nastal na podlagi etnografske raziskave, osvetli dinamiko razmerij

  v slovenskem ornitološkem in naravovarstvenem društvu DOPPS, v katerem se

  prepletajo prostovoljske in profesionalne dejavnosti. Na primeru društva prikaže

  konfliktna razmerja med skupinami, hkrati pa opiše recipročnost in sodelovanje ter

  poenotenje kulturnih predpostavk, ki so pomembne za doseganje skupnih ciljev. Avtor

  ugotavlja, da nestabilna in nasprotujoča si razmerja v društvu utemeljujejo nenavaden

  preplet med hierarhično organizacijo in egalitarno skupnostjo, ki jo britanski socialni

  antropolog Martin Parker imenuje »skupnizacija«. Takšna družbena oblika je sicer

  strukturirana in organizirana, a hkrati utemeljena na rudimentarni pripadnosti in

  solidarnosti njenih članov. Meja med delom in prostim časom je v njej v dobršni meri

  zabrisana, hierarhična razmerja niso jasna in poudarjena, njeni člani imajo enak delež

  pri produkciji in dejavnostih, vanjo rekrutirajo predvsem enako misleče posameznike,

  odločanje v njej pa poteka počasi in z demokratičnimi procesi. Številne od teh lastnosti

  najdemo v DOPPS, ki deluje kot preplet organizacije in omrežja oziroma skupnosti.

  Organizacija torej soobstaja in se simbiotično dopolnjuje z omrežjem ali skupnostjo

  kot entiteta, ki je ne moremo upodobiti s preprostim dvodimenzionalnim modelom

  (organigramom). V njej se namreč prepletata dva modela sodelovanja, in sicer

  hierarhična organizacija s »piramidalno« strukturo ter horizontalna skupnost oziroma

  omrežje prostovoljcev, v katerem se razmerja nenehno na novo definirajo.

  Ključne besede:

  organizacija, skupnost, omrežje, ornitološko društvo, varovanje

  narave


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37546797)
 • Cirila Toplak:

  »Za nov družbeni red«: genealogija samoupravljanja

  PDF več

  Izvleček:

  V prispevku sem predstavila zgodovinski razvoj koncepta samoupravljanja iz

  političnoekonomske teorije, kot so ga utemeljili utopični socialisti in anarhisti, na

  primer Pierre Joseph Proudhon (Kaj je lastnina?, 1890), v našem prostoru pa krščanski

  socialist Andrej Gosar leta 1935 v knjigi Za nov družbeni red. Edvard Kardelj (Smeri

  razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 1979) je bil nato tvorec

  zakonodaje, ki je uvedla samoupravljanje v SFRJ v začetku 50. let 20. stoletja. Analizirala

  sem specifične okoliščine, ki so botrovale odločitvi za uvedbo samoupravljanja v

  SFRJ, ter razloge za njegov neuspeh oziroma prekinitev implementacije z razpadom

  Jugoslavije v začetku 90. let. Ocenila sem vpliv jugoslovanskega modela samoupravljanja

  na druge politične skupnosti v svetu do danes in kaj od tega koncepta je v sodobnosti

  ostalo oziroma oživelo v Sloveniji.

  V prispevku sem poskusila odgovoriti na naslednja vprašanja: Zakaj delavsko

  samoupravljanje v socialistični Sloveniji oziroma Jugoslaviji ni uspelo? Kako je

  mogoče koncept samoupravljanja misliti in reaktualizirati v sodobnem slovenskem

  politično-ekonomskem kontekstu? Ali avtonomizem, ki je ena izmed teoretskih

  podlag samoupravljanja, lahko konstituira učinkovito alternativo oziroma grožnjo

  neoliberalnemu globalnemu kapitalizmu?

  Ključne besede:

  samoupravljanje, zgodovina, politična teorija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 32857693)
 • Nina Vodopivec:

  Družbene solidarnosti v času socialističnih tovarn in individualizacije družbe

  PDF več

  Izvleček:

  O solidarnosti razmišljam kot o družbeni solidarnosti. To odpira vprašanje o

  družbeni vključenosti in pripadnosti. Izhajam iz kritike sodobne ekonomizacije družbe

  in se zavzamem za to, da bi solidarnost mislili širše od ekonomske forme. Sklicujem

  se na organizacijo in ideologijo dela v socializmu, na pomen dela in socialistične

  tovarne, na njeno vlogo kot družbenega povezovalca oziroma oblikovalca skupnosti,

  njene infrastrukture, socialne ter simbolne krajine, na procese sodobnih političnoekonomskih preoblikovanj in individualizacije ter na paradigmo samoodgovornosti.

  V prispevku izhajam iz terenskega dela v Predilnici Litija in intervjujev s tekstilnimi

  delavkami, delavci, menedžerji in direktorji v Sloveniji (gradivo zbrano med letoma

  2000 in 2011). Prispevek ni mišljen zgolj kot razmislek o solidarnosti v socialistični

  preteklosti in sodobnem času, temveč tudi kot možnost vzpostavljanja prostora za

  drugačne oblike solidarnosti v nadaljevanju.

  Ključne besede:

  družbena solidarnost, tekstilne delavke, socialistična tovarna,

  organizacija in ideologija dela, postsocialistične spremembe


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 3224436)
 • Raquel Alquézar, Patricia Homs, Núria Morelló, Diana Sarkis:

  Prácticas cooperativas: ¿estrategias de supervivencia, movimientos alternativos o reincrustación capitalista?/Zadružne prakse: strategije preživetja, alternativna gibanja ali vpetost v kapitalizem?

  PDF več

  Izvleček:

  Zadružne prakse so hrbtenica socialne reprodukcije v človeških družbah.

  Neoklasični diskurz je poskušal zakriti pomen medsebojenga sodelovanja v

  družbenoekonomskih odnosih, vendar je v človeški zgodovini veliko primerov, ko so

  vzajemnost, sodelovanje in solidarnost v središču ekonomskih praks.

  Prispevek izpostavi dva etnografska primera. Prvi analizira diskurze in prakse

  zadružnih mrež za oskrbovanje z ekološkimi proizvodi, v katerih se povezujejo

  mali pridelovalci, drugi pa finančno zadrugo Coop57 in njeno organiziranost na

  osnovi vrednot, ki gojijo avtonomijo in sodelovanje delavcev pri proizvodnji dobrin

  in storitvah. Obe praksi je mogoče brati kot: 1. strategijo boja za življenje, ki cveti v

  razpokah naraščajoče kapitalistične hegemonije, in 2. predmet kapitalističnih politik

  integriranja protihegemonij v v neoliberalne politične modele.

  V prispevku ta dva koncepta soočamo s konceptom »različnih ekonomij« in se –

  da bi se približali tem zadružnim praksam – sprašujemo o hevristični vrednosti ideje

  hegemonističnega disputa v vsakdanjem življenju.

  Ključne besede:

  zadruge, alternativne ekonomije, razširjena reprodukcija, reembedment, socialni boj


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55714146)
 • Irene Sabaté:

  Del país de los propietarios al país de los sobreendeudados: reciprocidad, solidaridad y proyectos de transformación sistémica en tiempos de crisis/Od dežele lastnikov do dežele prezadolženih: recipročnost, solidarnost in načrtovanje sistemskega preoblikovanja v času krize

  PDF več

  Izvleček:

  V Španiji se je zdel med nedavnim nepremičninskim balonom nakup stanovanja

  najugodnejša strategija za rešitev stanovanjskega problema in obstajal je družbeni

  konsenz glede potrebe po hipotekarnem zadolževanju. Toda zaradi finančne in

  nepremičninske krize se je obveznost vračanja posojil množično in neogibno kršila.

  Val hipotekarnih izvršb je sovpadel z zaznavanjem zloma moralnih načel, kot

  so pravična kompenzacija za napor in žrtvovanje, dajanje prednosti zadovoljevanju

  osnovnih potreb pred finančnimi obveznostmi, možnost druge priložnosti za

  prezadolžene in odgovornost države, da zagotovi državljanom preživetje.

  V takih okoliščinah prizadeti aktivirajo ali okrepijo strategije pretoka sredstev, ki

  združujejo logiko vzajemnosti in trga. Hkrati je sedanje socialno nelagodje sprožilo

  družbeno gibanje Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ki usmerja

  kolektivno delovanje tako v krepitev oblik netržnega pretoka kot v politični pritisk, da

  bi dosegli zakonske spremembe.

  Glede na navedeno se sprašujemo, v kolikšni meri zmorejo strategije, ki jih

  izvajajo hipotekarni dolžniki, zagotoviti na eni strani domačo reprodukcijo in na drugi

  preoblikovati same strukture finančnega kapitalizma, ki to reprodukcijo ogrožajo.

  Trdimo, da potencial strategij proti prezadolževanju temelji na preizpraševanju, ali

  je vračanje hipotekarnih dolgov obvezno, in na obravnavanju prezadolževanja kot

  nezakonitega stanja.

  Ključne besede:

  prezadolženost, stanovanja, hipotekarne izvršbe, vzajemnost,

  ekonomska kriza


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55762530)
 • Valerija Korošec:

  Zgodba (predloga) o UTD v Sloveniji in njen kontekst

  PDF več

  Izvleček:

  V prispevku je opisana osebna izkušnja, ki služi kot podlaga za razmislek o tem,

  zakaj je ideja univerzalnega temeljnega dohodka iz povsem teoretičnega koncepta v

  knjigah in predloga uradnice za izboljšavo sistema socialne varnosti postala raison

  d'etre organizacije (Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, približno 20 ljudi). Za

  razumevanje tega služi opis konteksta razvoja ideje in (Predloga o) univerzalnem

  temeljnem dohodku (UTD) v Sloveniji: službeno okolje vladnega urada, državni

  aparat, strokovna sredina, univerzitetno okolje, politična sfera in njihovi odzivi na

  idejo univerzalnega temeljnega dohodka. Pri poskusu razumevanja delovanja države

  in (civilne) družbe v času paradigmatskega prehoda iz industrijske v postindustrijsko

  družbo je pomembno vedeti, zakaj so se stvari zgodile tako, kot so se.

  Ključne besede:

  univerzalni temeljni dohodek (UTD), »industrija revščine«, paradigmatski premik, postindustrijska družba


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55763042)

Varia
 • Cvetka Hedžet Tóth:

  Kierkegaardova moralna strast

  PDF več

  Izvleček:

  Ob dvestoti obletnici Kierkegaardovega rojstva so predstavljeni nazori danskega

  filozofa, imenovanega danski Sokrat in tudi nordijski Pascal, Sørena Kierkegaarda, ki

  je začetnik eksistencialistične misli v novejši filozofiji. Poudarek je na etični razsežnosti

  njegove filozofije, ki izrazito poudarja pomen in vlogo človeka kot posameznika

  in pri tem zelo kritično zavrača v sistem naravnano misel. Članek predstavlja tudi

  Kocbekovo razumevanje Kierkegaarda glede na to, da je ravno Kocbek pri nas pisal

  o njem med prvimi, že pred drugo svetovno vojno. Predstavil ga je kot misleca, ki

  je hkrati še umetnik, predvsem pa strasten etik, čeprav zelo mnogovrsten in težko

  razumljiv. Kljub temu nam je Kierkegaard približal nemir modernega človeka in je na

  novejšo misel trajno vplival s stališčem, da je subjektivnost, ki je notranjost, resnica.

  Ključne besede:

  Søren Kierkegaard, eksistencializem, etika, svoboda


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37512237)
 • Asta Vrečko:

  Problematika taboriščne umetnosti in Zoran Mušič

  PDF več

  Izvleček:

  Tematiko taborišč, holokavsta in genocida v umetnosti lahko najdemo pri

  umetnikih različnih generacij in v različnih medijih. Pri razmišljanju o tovrstni

  umetnosti se praviloma pojavijo podobne dileme in problemi. K umetniškim in

  umetnostnim vprašanjem avtorji praviloma pazljivo pristopajo, ta vprašanja navadno

  ostanejo v senci dilem in razmišljanj o moralni upravičenosti in zgodovinske točnosti

  teh umetniških del.

  Umetnike, ki se ukvarjajo s taboriščno umetnostjo, lahko grobo delimo na tiste,

  ki so internacijo izkusili na lastni koži, in na tiste, ki je niso. Zoran Mušič (1909-2005)

  je eden najbolj uveljavljenih slovenskih slikarjev 20. stoletja in je preživel obe svetovni

  vojni ter internacijo v Dachauu. Ohranjena so njegova dela iz časa internacije, k

  taboriščni tematiki pa se je v slikarstvu vrnil šele mnogo pozneje, v sedemdesetih in

  osemdesetih letih 20. stoletja, v ciklusu grafik in platen s skupnim naslovom Nismo

  poslednji. Ta vrnitev umetnikov k temam taborišča po dolgem premoru ni neznačilna

  in jo lahko najdemo tudi pri drugih umetnikih, desetletja nastanka ciklusa Nismo

  poslednji pa tudi širše zaznamuje pojav spominske literature in likovne umetnosti.

  Mušičeva dela tega ciklusa zaznamujejo tako dovršena estetika in likovne prvine kot

  neposredna kruta realnost upodobljenega, kar jih naredi še dodatno zanimava tudi v

  kontekstu širše problematike tega področja. V prispevku poizkusim njegova dela iz

  ciklusa Nismo poslednji umestiti v širši kontekst taboriščne in pričevanjske umetnosti.

  Ključne besede:

  taboriščna umetnost, Zoran Mušič, slikarstvo, Nismo poslednji


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55763298)
 • Vitomir Tepeš:

  Reformacijski tokovi in njihova politična okolja – na primeru Francije, Anglije/Škotske in »Slovenije«

  PDF več

  Izvleček:

  Tri gibanja, ki so opisana v tem članku, izhajajo iz angleško-škotskega,

  francoskega in slovenskega narodnostnega ozadja. Angleži so bili pri obravnavanju

  idej protestantizma zelo dosledni. Zelo zavzeti so bili tudi pri ohranjanju kontinuitete s

  starim ekleziastičnim redom. Posledica tega je bila, da je poimenovanje »protestantski«

  za kar nekaj časa ostalo v ozadju. To pa je hkrati pomenilo tudi začetek nekega drugega

  gibanja, imenovanega evangelijsko gibanje, kar pomeni »zanimati se za evangelij«, ki

  se je dokončno izoblikovalo šele v 19. stoletju. Ta zakasnitev je bila povezana predvsem

  z razvojem ideje svobodne cerkve v svobodni državi, ki so jo izkušali tako katoličani

  kot tudi protestantje. V vmesnem času pa je nastal dovolj dolg časovni presledek,

  tako da so Angleži premogli dovolj civilne in politične modrosti – in nastala je nova

  ekleziastična stvarnost anglikanske cerkve. Francozi so odločno zarezali na področje

  odnosa med sekularnostjo in ekleziastičnostjo. Slovensko gibanje pa je, kot navidezno

  nepomembno, ubralo povsem svojo ekleziastično smer. Za Slovence je bilo uradno

  izbrano poimenovanje svojega naroda tisto, ki je prineslo dovolj začetne moči, da

  so se lahko kasneje, v 20. stoletju, tudi politično osamosvojili. Če na koncu pod to

  obdobje potegnemo črto, lahko ugotovimo, da je reformacijsko gibanje srednjega veka

  v Evropo prineslo veliko mero raznolikosti.

  Ključne besede:

  reformacija, protestantizem, Anglija, Francija, Slovenija, Henrik VIII., Kalvin, Trubar


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55763554)

Recenzije
 • Tine Germ:

  Marina Vicelja-Matijašić: Ikonologija

  PDF več
  Ključne besede:

  Marina Vicelja-Matijašić, ikonologija, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 55229538)
 • Cvetka Hedžet Tóth:

  Igor Škamperle: Endimionove sanje. Oblike imaginacije in simbolne tvorbe: Eseji in razprave iz sociologije kulture

  PDF več
  Ključne besede:

  sociologija kulture, eseji, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 37511725)
Ars & Humanitas 8/1 (2014) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.