Filter

 

Ars & Humanitas 7/2 (2013)

Poudarjeno

Začasne ali stalne, lokalne ali mednarodne, prostovoljne ali prisilne, legalne ali ilegalne, registrirane ali neregistrirane migracije posameznic in posameznikov, celih družbenih skupnosti ali posameznih skupin predstavljajo pomemben dejavnik v konstruiranju in spreminjanju (sodobnih) družb. Razsežnosti mednarodnih migracij so resnično ogromne, saj je bilo vanje v času nastajanja te publikacije po ocenah Združenih narodov v enem letu vključenih več kot 200 milijonov ljudi. Po ocenah Gallupovega inštituta pa se jih še trikrat toliko želi preseliti, največ iz podsaharske Afrike ter proti nekaterim gospodarsko najbolj razvitim območjem sveta (Esipova, 2011). Nekateri avtorji zato, čeprav ob zavedanju, da ne gre za nov fenomen, govorijo o dobi migracij (Castles, Miller, 2009) ali o globalizaciji migracij (Friedman, 2004). Zagotovo je na globalne razsežnosti migracij vplivalo tudi to, da so vse bolj vidne značilnosti sodobnih družb nenehno spreminjanje razmer, nestabilnost, fluidnost, negotovost ipd. (Beck, 2009; Bauman, 2002). Na obseg, smeri in vrste migracij ter na njihove posledice vplivajo številni družbeni in naravni dejavniki, tako na območjih odseljevanja kot tudi na območjih priselitev. Poleg tega si raziskovalke in raziskovalci iz številnih znanstvenih disciplin, ki proučujejo migracije, v raziskavah zastavljajo »neverjetno raznovrstna« vprašanja (Boyle, 2009, 96), uporabljajo različne metodološke pristope in iščejo različne interpretacije, in sicer v različnih prostorskih, časovnih in vsebinskih okvirih. Vse bolj prihaja do izraza, da so migracije kompleksen, večplasten, spremenljiv in kontekstualen proces, ki poteka na več ravneh. Prav zaradi tega spoznanja je raziskovanje migracij postajalo vse bolj interdisciplinarno polje, saj so teme in problemi tako kompleksni, da jih ni mogoče zagrabiti zgolj in izključno iz perspektive ene same znanosti ali teorije. Zato smo priča pravemu bogastvu »obrazov migracij«, ki ga odraža ter obenem k njemu tudi prispeva pričujoča tematska številka revije Ars & Humanitas. Čeprav mobilnost oziroma migracije niso nov pojav, saj so se ljudje selili in preseljevali skozi celotno zgodovino človeštva, pa se šele v zadnjem času, v zadnjih nekaj desetletjih, z njimi resno teoretsko in raziskovalno ukvarjamo. V zadnjih dveh desetletjih so se pojavili številni raziskovalni projekti, univerzitetni programi in predmeti, raziskovalni inštituti, znanstvene konference, posveti, revije, knjige in druge publikacije, pri katerih sodelujejo tako raziskovalna in akademska sfera kot tudi politika in različne civilnodružbene organizacije. To priča o v zadnjem času izjemnem zanimanju za vprašanje migracij, tako kar zadeva poznavanje samih procesov in njihovo mapiranje v zgodovini človeštva kot tudi teoretski razvoj migracijskih študij in vsakodnevno urejanje tega politično občutljivega vprašanja. Migracije zadevajo številne subjekte na številnih ravneh: posameznice in posameznike, njihove družine ter celotne skupnosti tako na lokalni ravni v družbi emigracije kakor tudi na vseh teh ravneh v imigrantski družbi. Z migracijami se spreminjajo ne samo življenja posameznikov in posameznic, ampak se spreminjajo celotne skupnosti oziroma družbe in družbeni odnosi, zamikajo se kulturni vzorci, prihaja do pomembnih družbenih transformacij (Castles, 2010). Ob tem se seveda odpirajo številne teme, problemi in vprašanja, ki se gibljejo v širokem razponu od kršenja človekovih pravic do literarnih presežkov. Nekaterih od njih se dotikajo tudi prispevki v pričujoči tematski številki. Povezovalni naslov prispevkov v tej tematski številki revije, »Številni obrazi migracij«, smo si sposodili iz že omenjenega poročila Gallupovega inštituta o globalnih selitvah (Esipova, 2011). Temeljno vsebinsko vodilo pri izbiri prispevkov je bila raznovrstnost, kar nakazuje tudi pregled znanstvenih disciplin, iz katerih prihajajo avtorji: sociologija, geografija, etnologija in kulturna antropologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, sodobne sredozemske študije, študiji spola in medijski študiji. Tak pristop nujno pripelje ne le do raznolikih, ampak tudi do vsaj navidezno neskladnih, morda celo nasprotnih pogledov na obravnavane tematike. Vendar nismo želeli utišati glasov iz »drugih« znanstvenih disciplin, temveč smo raje v recenzentske postopke povabili znanstvenike s področij, s katerih so tudi avtorji. Bogastvo zbranih prispevkov torej ni v njihovi medsebojni skladnosti in potrjevanju, temveč prav v mnogoterosti pogledov, zgodb in interpretacij. Prispevek Zore Žbontar obravnava odnos do tujcev v antični Grčiji, kjer je bilo gostoljubje do tujcev tako častivredna vrlina, da je vsak moral »izkazati gostoljubje in zaščititi kateregakoli tujca, ki je potrkal na vrata«. Zlasti je izzivalen kontrast med gostoljubjem v antični Grčiji in sodobnim pojavljanjem ksenofobije ter načini soočanja z migracijsko problematiko v gospodarsko razvitih državah. »Antični Grki so v odprti gesti gostoljubja do tujcev prepoznali svojo civiliziranost.« Čeprav omenjene raziskave Združenih narodov in Gallupovega inštituta podpirajo nekatere uveljavljene stereotipe o glavnih globalnih tokovih migrantov ter o območjih, o katerih »sanjajo« potencialni migranti, Bojan Baskar opozarja na sočasen obstoj tudi drugačnih migracijskih želja, tokov migracij in njihovih interpretacij. Posebej se osredotoči na preseganje in relativizacijo stereotipov in teorij o nemobilnem in nepodjetnem (alpskem) hribovskem prebivalstvu in migracijah.

Iz prispevka: Številni obrazi migracij (Milica Antić Gaber, Marko Krevs)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Milica Antić Gaber, Marko Krevs:

  Številni obrazi migracij

  PDF več
  Ključne besede:

  demografija, migracije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53802338)
 • Milica Antić Gaber, Marko Krevs:

  Many Faces of Migrations/Številni obrazi migracij

  PDF
 • Urška Strle:

  Carlo Spartaco Capogreco: Fašistična taborišča. Internacije civilistov v fašistični Italiji (1940–1943)

  PDF več
  Ključne besede:

  ocene, fašizem, fašistična taborišča, internacije, druga svetovna vojna


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53719650)
 • Tanja Oblak Črnič:

  Tjaša Žakelj: Sodobna partnerstva: Spoznavanje po spletu

  PDF več
  Ključne besede:

  medosebni odnosi, partnerstvo, svetovni splet


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 32439901)
 • Mojca Puncer:

  Tomaž Krpič: Telo, umetnost in družba

  PDF več
  Ključne besede:

  umetnost, sociologija, ocene


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 20911624)
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Mojca Puncer, Tanja Oblak Črnič, Urška Strle, Mateja Prinčič, Katja Mahnič, Jernej Zupančič, Svenka Savić, Anıl Al-Rebholz, Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Jani Kozina, Miha Kozorog, John A. Schembri, Maria Attard, Francesco Della Puppa, Zora Žbontar, Bojan Baskar,

   

   

   

   

   


 • Navodila za avtorje

  PDF

Študije
 • Zora Žbontar:

  Tujci v antični Grčiji

  PDF več
  Ključne besede:

  tujci, gostje, gostoljubje, xenía, xénos, izmenjevanje daril,

  antična Grčija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 8708448)
 • Bojan Baskar:

  Mountain migrations in recent Alpine anthropology: some critical remarks to Braudel's residual sedentarism and immobilism/Hribovske migracije in nova antropologija Alp: prispevek h kritiki Braudelovega rezidualnega sedentarizma in imobilizma

  PDF več
  Ključne besede:

  Fernand Braudel, Alpe, Mediteran, hribovske migracije,

  mobilnost, antropologija Alp


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53633634)
 • Mirjana Morokvasic:

  Transnational mobilities and gender in Europe/Transnacionalna mobilnost in spol

  PDF več

  Izvleček:

  Prispevek osvetljuje izkušnje migrantov kot socialnih inovatorjev, ki izumijo

  različne načine transnacionalnega življenja, izkoristijo meje in mobilnost kot vire za

  izboljšanje svojih socialnih, političnih in ekonomskih pogojev življenja ter tako od

  spodaj navzgor prispevajo k integrativnim procesom po vsej Evropi. Avtorica se prek

  empiričnih primerov iz lastnega raziskovalnega dela in primerov iz študij drugih

  osredotoči na mobilnost, pri kateri migranti premikajo meje različnih zamejevanj

  pripadanja, ne upoštevajo nacionalnih meja, kršijo spolne norme in brišejo meje

  poklicev.

  Ključne besede:

  transnacionalne migracije in mobilnost, Evropa, spol


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280645120)
 • Elaine Burroughs, Zoë O’Reilly:

  Discursive Representations of Asylum Seekers and Illegal Immigrants in Ireland/Diskurzivno predstavljanje prosilcev za azil in nezakonitih priseljencev na Irskem

  PDF več

  Izvleček:

  V irski družbi obstaja negativen odnos do migrantov, zlasti tistih, ki niso iz

  Evropske unije. Negativno prikazovanje (ki diskurzivno izhaja tako iz političnih

  kot medijskih virov) je še posebej značilno za tiste, ki iščejo azil, ter za tiste, ki so

  opredeljeni kot nezakoniti priseljenci. Namen tega prispevka je osvetliti ta »tipa«

  migrantov, saj sta deležna manj znanstvene pozornosti kot druge kategorije migrantov,

  obenem pa jima je namenjena pomembna pozornost politike in javnosti. Prispevek

  se posebej osredotoča na kategorizacijo in označevanje priseljencev izven EU ter na

  terminologijo, ki se v ta namen uporablja. Avtorici razpravljata o tem, da nejasna

  uporaba ali zloraba oznak in z migracijami povezane terminologije prispeva k razvoju

  negativnih reprezentacij nekaterih vrst migrantov. Takšna raba jezika je impliciten

  politični način izključevanja. Medtem ko je sprejeto, da se je uporabi migracijske

  terminologije in praks označevanja težko izogniti, želita avtorici opozoriti na krivične

  tehnike negativne reprezentacije ter spodbuditi obzirnejšo in pravičnejšo uporabo

  migracijske terminologije.

  Ključne besede:

  Irska, migracije izven EU, azil, nezakonito priseljevanje,

  reprezentacija, kategorije, oznake, terminologija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280647424)
 • Damir Josipovič:

  Psevdoprostovoljne migracije: primer sistema notranjih migracij v nekdanji Jugoslaviji

  PDF več
  Ključne besede:

  teorije migracij, teorija sidrišč, notranje in mednarodne migracije,

  psevdoprostovoljne migracije, nekdanja Jugoslavija, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 12439885)
 • Maja Korać-Sanderson:

  Chinese traders in Serbia: Gender opportunities, translocal family strategies, and transnational mobility/Kitajski trgovci v Srbiji: priložnosti spolov, translokalne družinske strategije in transnacionalna mobilnost

  PDF več

  Izvleček:

  Članek razpravlja o položaju kitajskih trgovcev v Srbiji, eni njihovih novejših

  destinacij v Evropi. Zasnovan je na v glavnem kvalitativnih/etnografskih podatkih,

  zbranih za pilotno študijo trgovskih migracij v Srbijo. Članek preiskuje intersekcijo

  med lokalnim in globalnim kontekstom oblikovanja položaja kitajskih trgovcev,

  ki kot spolno zaznamovani akterji ustvarjajo priložnosti zase in svoje družine v

  tranzicijski družbi, kakršna je Srbija. Trdi, da je nekaj teh priložnosti pomembno

  spolno zaznamovanih in povezanih z radikalnim zamikom v vzorcih spolnih vlog v

  skrbi za otroke in druge, ki so značilni za večino družb sprejema. Medtem ko je bilo

  v zadnjih desetletjih skrbstveno delo v imigrantskih družbah v glavnem vezano na

  delo imigrantov in še posebej imigrantk, tranzicijska družba, kot je srbska, kitajskim

  trgovkam omogoča, da skrb za otroke poverijo večinoma lokalnim ženskam srednjega

  razreda. Ta obrat vlog pri »delitvi dela« v skrbstveni sferi med imigrantkami in lokalnimi

  ženskami prevladuje v t. i. »privlačni« migrantskidestinaciji – kot demonstrira tudi

  razprava v pričujočem članku, je v prid tako kitajskim trgovkam in njihovim družinam

  kot tudi lokalnim ženskam in njihovim družinam. Ta premik je osrednji v razvoju

  spolno zaznamovanih translokalnih in transnacionalnih družinskih strategij kitajskih

  trgovcev v Srbiji.

  Razprava v pričujočem članku dokazuje, da so te spolno zaznamovane strategije

  pomembne za transnacionalne poti umeščanja kitajskih trgovcev, katerih cilj ni nekje

  se »namestiti« za vedno, ampak ostati mobilen za »na bolje«.

  Ključne besede:

  spolno zaznamovane strategije skrbi, translokalne družinske

  strategije, transnacionalna mobilnost in umeščanje, kitajski trgovci, Srbija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280648960)
 • Francesco Della Puppa:

  A bidesh in the middle of the Mediterranean Sea: Biographical trajectories and migration patterns in the Bangladeshi Diaspora in Italy /Bidesh sredi Sredozemskega morja: biografske poti in migracijski vzorci bangladeške diaspore v Italiji

  PDF več

  Izvleček:

  Članek izhaja iz širšega raziskovalnega konteksta, osredotočenega na bangladeško

  skupnost v lokalnem, visokoindustrializiranem okolju na severovzhodu Italije.

  Raziskovalno delo vključuje daljša obdobja opazovanja z udeležbo in etnografske

  raziskovalne prakse tako v Italiji kot v Bangladešu, pri čemer je bilo izvedenih

  štiriinsedemdeset poglobljenih intervjujev z Bangladeškimi imigranti v Italiji in z

  njihovimi družinami v Bangladešu. Nekateri intervjuji so bili izvedeni tudi z izbranimi

  relevantnimi pričami in drugimi deležniki. Fokus raziskave se tako nagiba k dejavnikom (objektivnim in subjektivnim ter

  strukturnim in individualnim), ki oblikujejo segment bangladeške diaspore, usmerjen

  k sredozemski Evropi, natančneje, Italiji. Po drugi strani pa je fokus usmerjen k

  izkušnjam migrantov – večinoma neporočenih moških – in učinkom, ki jih ima

  migracija na njihove družbene in biografske trajektorije.

  Prispevek najprej oriše zgodovinski razvoj izvora respondentov in izpostavi

  strukturne determinante, nato pa pokaže, kako je lahko migracija izkušena in

  percipirana kot: družinska strategija soočanja s kriznimi situacijami; ključ do dosega

  individualne in kolektivne družbene mobilnosti (navzgor); zagotavljanje boljših

  življenjskih pogojev; pobeg pred politično represijo; način izboljšanja položaja na trgu

  poroke; pot v moško odraslost.

  Ključne besede:

  bangladeška diaspora, priseljenci v Italiji, migracije,

  transnacionalizem, družbena stratifikacija, razlogi za migracije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280656384)
 • John A. Schembri, Maria Attard:

  The Foreigner Counts: a spatio-temporal analysis of occupiers, immigrants and expatriate residents in Malta /Tujec šteje: prostorsko-časovna analiza okupatorjev, priseljencev in izseljencev na Malti

  PDF več

  Izvleček:

  Priseljevanje v Sredozemlje ima večtisočletno zgodovino, ki se na malteškem

  otočju odraža skozi zaporedje okupatorjev, ki so ga kolonizirali. Vendar pa so trendi

  v zadnjih desetletjih pokazali izrazite spremembe v starih vzorcih, tako da namesto

  povratnih migrantov in naseljevanja britanskih izseljencev sedaj prevladujejo selitveni

  tokovi iz Evrope in podsaharske Afrike, zlasti po vključitvi Malte v Evropsko unijo leta

  2004. Članek preučuje količine vključenih v te tokove, spreminjajočo se prostorsko

  razmestitev izhodiščnih držav ter spreminjajoče se starostne strukture priseljencev

  v zadnjih dveh desetletjih. Da bi zagotovili zanesljivost podatkov, so bili uporabljeni

  podatki zaporednih popisov prebivalstva in stanovanj, ki jih je zbral Državni statistični

  urad Malte. Glavni ugotovitvi prispevka sta spreminjajoča se starostna struktura

  priseljencev ter njihove regionalne porazdelitve na Malti. Ker je Malta najmanjša

  država v EU in ima eno najvišjih gostot prebivalstva na svetu, je bila obravnavana tudi

  problematika gostote priseljencev. Pokaže se, da je gostota priseljenega prebivalstva na

  Malti tako visoka kot gostote vsega prebivalstva v nekaterih evropskih državah.

  Ključne besede:

  priseljevanje, sredozemska regija, Malta, nezakonito priseljevanje,

  severna Afrika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280658432)
 • Miha Kozorog:

  Poskusno o Benečiji s konceptom odročnosti: migracije in konstrukcija kraja

  PDF več
  Ključne besede:

  odročnost, emigracija, imigracija, Benečija, dogodek, kraj


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53637218)
 • Jani Kozina:

  Selitve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji

  PDF več
  Ključne besede:

  selitve, ustvarjalni poklici, regionalizacija, urbanizacija, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53800546)
 • Mojca Pajnik, Veronika Bajt:

  Migrant Women’s Work: Intermeshing Structure and Agency/Delo migrantk: prepletenost strukture in delovanja

  PDF več

  Izvleček:

  Migranti se tradicionalno zaposlujejo v sektorjih, ki jih ima večinska populacija

  za umazane in premalo plačane ter se jim zato izogiba. Zaposlovanje migrantk za

  gospodinjsko delo in osebno nego je tako v zahodnoevropskih državah že postalo

  običajna praksa. Medtem ko smo priča rastočemu trendu prelaganja izvajanja storitev

  skrbstvenega in gospodinjskega dela na migrantke, katerih delo postaja pomemben

  odziv na vrzeli v zagotavljanju teh posebnih storitev, je dejanski položaj migrantk na

  trgu dela v migracijskih in integracijskih politikah še vedno slabo reflektiran. Članek

  obravnava izkušnje, ki jih imajo migrantke z dostopom do trga dela v Sloveniji, in

  ugotavlja, kako socialne politike oziroma njihov manko vplivajo na življenja migrantk.

  Skozi intervjuje analiziramo ponavljajoče se izključenosti migrantk in obenem

  osvetljujemo njihove aktivne prakse. Članek izhaja iz koncepta intersekcionalnosti,

  skozi katerega razpravlja o različnem odnosu med strukturnimi omejitvami in

  individualnimi izkušnjami migrantk z namenom opozoriti na potrebe po izboljšanju

  marginaliziranega položaja migrantov.

  Ključne besede:

  delovanje migrantk, spol, delavske politike, gospodinjsko in

  skrbstveno delo, Slovenija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 998509)
 • Anıl Al-Rebholz:

  Negotiations on Tradition and Modernity in the German Migration Context: a Comparison of the Life Histories of a Young Kurdish Woman and a Moroccan Woman/Odnosi med tradicijo in modernostjo v nemškem migracijskem kontekstu: primerjava biografij mlade Kurdinje in Maročanke

  PDF več

  Izvleček:

  Migracijske študije pogosto domnevajo, da so ciljne države »moderne«, države

  izvora pa »tradicionalne«. To pride do izraza predvsem v primeru islamskih

  priseljenskih družin, kjer se tako teoretsko izhodišče postavlja zaradi patriarhalnosti

  in tradicionalnih odnosov v družini. Taka dihotomija v pojmovanju modernega

  in tradicionalnega še dodatno spodbuja tako stereotipe kot esencialistične in

  homogenizirajoče diskurze o muslimanskih ženskah, ki so predstavljene kot pasivne

  žrtve svoje religije, zatirane zaradi patriarhalnih odnosov v svojih Skupnostih. Pričujoča

  razprava na temelju biografskih pripovedi mlade Maročanke in Kurdinje stereotipe

  in prevladujoče diskurze postavlja pod vprašaj; namesto njih predlaga preučevanje

  mikroprocesov in biografskih interpretacij spolno zaznamovanih priseljenskih

  izkušenj. Prav tako poudarja pomen preiskovanja integracijskih transmisij ter razmerij

  med materami in hčerami, skupaj z raznolikimi strategijami opolnomočenja. Tako

  bi lažje razumeli spolno zaznamovana razmerja med tradicionalnimi in modernimi

  kulturnimi praksami in načini življenja v transnacionalnem migracijskem kontekstu.

  Ključne besede:

  vednost o spolu, biografske migracijske študije, odnos mati : hči,

  integracijska transmisija, mlade muslimanske priseljenke


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280658944)
 • Svenka Savić:

  Migrations in the Yugoslav region: Theater artists from Slovenia in the Serbian National Theater in Novi Sad (1947-2013)/Migracije na območju Jugoslavije: slovenski gledališki umetniki in umetnice v Srbskem narodnem gledališču v Novem Sadu (1947–2013)

  PDF več

  Izvleček:

  Po drugi svetovni vojni je veliko slovenskih gledaliških umetnikov in umetnic

  prišlo v Srbijo, da bi si ustvarili kariero v gledališču. Nekateri so se tu naselili za stalno,

  drugi so se vrnili v Slovenijo ali se odselili v umetniška središča v regiji ali drugod po

  svetu. Dostopni viri tem migracijskim procesom ne posvečajo prevelike pozornosti,

  saj je z umetniškega, geografskega in strokovnega vidika prav mobilnost neločljiva

  značilnost gledaliških umetnikov.

  Cilj tega pilotnega projekta je začeti diskusijo o migracijah med gledališči na

  območju nekdanje Jugoslavije. Zbrani podatki bodo pripomogli k spodbujanju in

  bogatenju ustvarjalne identitete tako posameznikov kot celotne skupine ter s tem

  gledališke umetnosti nasploh.

  Od leta 1945 do 2013 je bilo v Srbskem narodnem gledališču v Novem Sadu za

  krajši ali daljši čas zaposlenih približno štirideset slovenskih umetnikov, ki so delovali

  v treh osnovnih ansamblih, orkestru, operi in baletu. Poleg njih so kostumografi

  delovali na vseh področjih hkrati in tako pripomogli k razvoju in rasti gledališča.

  Članek predstavlja biografije nekaterih pomembnih umetnikov z različnih

  gledaliških področij in tako osvetljuje osnovni okvir migracijskih procesov med

  gledališči. Sklenemo lahko, da so slovenski umetniki znatno prispevali k razvoju

  gledališke umetnosti v Srbskem narodnem gledališču. Ta tema bi si v prihodnje zaslužila

  več pozornosti, saj bi s tem prispevali k razumevanju razsežnosti in pomembnosti

  migracijskih procesov v različne smeri, a znotraj ene institucije – gledališča.

  Ključne besede:

  migracije, gledališče, opera, operna režija, balet, kostumografija,

  življenjske zgodbe


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280659712)

Varia
 • Katja Mahnič:

  Inclusion of the works of Ladislav Benesch into the museum collection of Provincial Museum of Carniola/Vključitev del Ladislava pl. Benescha v muzejsko zbirko slik Kranjskega deželnega muzeja

  PDF več

  Izvleček:

  Before the First World War considerable efforts were made in Ljubljana to

  compile the first publicly accessible collection of paintings. Josip Manutani was

  among the most important persons working on the project. As the director of the

  Provincial Museum of Carniola he was in a position to significantly contribute to the

  establishment of a collection, the importance of which he defended for years in his

  published and unpublished writings. In many respects, his endeavours were bound

  by the institutional framework within which he worked. In this article, a collection

  of drawings by Ladislav Benesch, which Mantuani strived for three years to include

  into the collection of the Provincial Museum of Carniola, is used as an example of

  Mantuani's efforts to reconcile the needs and desires of the collection owner with the

  administrative and financial restrictions imposed by his 'employer', the Provincial

  Committee of Carniola.

  Ključne besede:

  Ladislav pl. Benesch, Josip Mantuani, Kranjski deželni muzej,

  zbirka slik


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53668450)

Recenzije
 • Jernej Zupančič:

  Jernej Mlekuž: Abc migracij

  PDF več
  Ključne besede:

  demografija, migracije, recenzije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53801570)
 • Mateja Prinčič:

  Ernst Spaan, Felicitas Hillmann, Ton van Naerssen (ur.): Asian Migrants and European Labour Markets.Patterns and processes of immigrant labour market insertion in Europe

  PDF več
  Ključne besede:

  demografija, ocene


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 280659968)
Ars & Humanitas 7/2 (2013) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.