Filter

 

Ars & Humanitas 6/2 (2012)

Poudarjeno

Tematski blok druge letošnje številke revije za umetnost in humanistiko Ars & Humanitas je posvečen dojemanju časa v jeziku in književnosti. Lani sta Katedri za španski jezik in književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani ob svoji tridesetletnici ustanovitve organizirali mednarodni simpozij z enako tematiko. Na dojemanje časa lahko gledamo z zelo različnih znanstvenih zornih kotov. V uredništvu smo tokrat pozornost usmerili k percepciji časa skozi jezikovne odtenke in literarne odseve. Kadarkoli pomislimo na khrónos kot na abstraktno kategorijo, ki je soodvisna od prostorske dimenzije, dogodkov in njihovega trajanja ter vrstnega reda oziroma kronologije, je njegova percepcija v jeziku in predvsem v književnosti povezana s spoznanji posameznika oziroma njegovo umetniško senzibilnostjo.

Iz prispevka: Percepcija časa v jeziku in književnosti (Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

 • Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec:

  Percepcija časa v jeziku in književnosti

  PDF več
  Ključne besede:

  španska književnost, španščina, jezikoslovje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 51396962)
 • Kržišnik Medard:

  Primož Šterbenc: Zahod in muslimanski sv akcije in reakcije

  PDF
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF
 • Navodila za avtorje prispevkov

  PDF

Študije
 • Irena Prosenc Šegula:

  »Zgodovina ne teče naravnost, cikcakasto gre«: percepcija časa v Magrisovem romanu Na slepo

  PDF več
  Ključne besede:

  sodobna italijanska književnost, Claudio Magris, čas, zgodovina, identiteta, mit, Argonavti


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50759266)
 • Patrizia Farinelli:

  Oltre il tempo attraverso il mito: Bontempelli e l'attualizzazione narrativa di un progetto teorico – da Eva ultima al Viaggio d'Europa/Onkraj meje časa skozi mit: Bontempelli in pripovedna aktualizacija teoretičnega projekta od Eva ultima do Viaggio dʼEuropa

  PDF več

  Izvleček:

  Bontempellijevo delo na področju pripovedništva, esejistike in publicistike

  zaznamujeta zavračanje relativizma ter zahteva po novih ontoloških in estetskih

  temeljih znotraj kulture, ki je pripravljena v isti meri preseči tako poznoromantično kot

  tudi avantgardno izkušnjo. Med zahtevami sta umetnost in literatura, ki sta sposobni

  refleksije lastnega obdobja brez sprejemanja gole slučajnosti, pa tudi zahteva po delih,

  ki se sučejo okrog modernih mitov in ki jih ne zaznamuje avtorjeva subjektivnost,

  podobno kot je veljalo za klasična mitološka dela.

  Bontempelli se v svojem pripovednem ustvarjanju otresa konvencij in

  neutemeljenih idej ter se med drugimi sredstvi zateka k literarnemu liku, ki je nagnjen k

  vpraševanju, tudi vpraševanju samega sebe. Takšen lik se pojavi tudi v delih Eva ultima

  in Viaggio d'Europa, v katerih se skozi podobno pripovedno strukturo (odtujitveno

  potovanje kot izkušnja spoznanja in skepse, ki v obeh primerih pripelje do preporoda)

  pokažeta jasna razlika diskurzivnih strategij in drugačna refleksija o času. V prvem

  primeru je skozi govor o položaju človeka obravnavana tudi potreba otresti se teže

  preteklosti in neutemeljenih konvencij, v drugem pa se kot osrednja tema pokaže

  iskanje četrte dimenzije, ki bi lahko razrešila nepovrnljivost časa. Primerjava obeh

  del pokaže odločilen poetološki preobrat: po intenzivni fazi del, ki so obravnavala in

  širila »novecentismo«, je Bontempellijev način govora od 30. let naprej bolj asertiven,

  namera po teoretiziranju pa njegovo pripoved obremeni in na bolj tog način utrdi

  besedilno sporočilo.

  Ključne besede:

  italijanska književnost, 20. st., magični realizem, čas, relativizem, usoda, mit


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50766946)
 • Alejandro Rodríguez Díaz del Real:

  Tiempo, realidad y ficción en Anatomía de un instante de Javier Cercas/Čas, realnost in fikcija v delu Anatomía de un instante Javierja Cercasa

  PDF več

  Izvleček:

  Že sama katalogizacija dela Anatomía de un instante (Anatomija trenutka)

  ni enostavna, saj ga sam Javier Cercas v uvodu predstavi kot roman, bralec pa ga

  dojema bolj kot esej ali kroniko. Na začetku avtor eklektično in zgodovinopisno

  analizira razmeroma nove zgodovinske dogodke, posebej se ustavi pri protagonistih

  španskega državnega udara 23. februarja 1981. Avtorjevo objektivno podajanje pa

  se počasi spremeni v pravi pripovedovalni glas, bolj tipičen za obliko romana. To

  dosega z različnimi strategijami fikcionalizacije, in sicer s t. i. »znotrajzgodovinsko

  referencialnostjo« (referencialidad interhistórica) in približevanjem realnosti fikciji

  oziroma fikcijskim tipom. Značilna je tudi retorična strategija uporabe prostega

  indirektnega govora. Le v končnem delu postane Cercasova uvodna namera, naj

  bralec knjigo bere kot roman, razumljivejša in prepričljivejša. Tako postane sam bralec

  udeleženec plodne in trajne refleksije o omejitvah in hibridnosti žanrov ter o globoki

  prepletenosti realnosti, časa in književnosti.

  Ključne besede:

  Javier Cercas, roman, čas, zgodovina, fikcija, tranzicija v Španiji, esej


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50785378)
 • Javier Muñoz-Basols:

  Cromatismo y percepción sensorial: nuevos indicios sobre la técnica compositiva de la novela Aura de Carlos Fuentes/Kromatičnost in percepcija čutov: nova spoznanja o zgradbi romana Aura Carlosa Fuentesa

  PDF več

  Izvleček:

  Ena glavnih zahtev gotskega žanra je izguba občutka za stvarnost. To značilnost, ki

  v veliko primerih vodi v strah ali celo grozo, je mogoče doseči predvsem z zatekanjem

  k čutom. V romanu Aura Carlosa Fuentesa opisovanje preseže meje percepcije čutov,

  saj bralec ni zgolj voden, ampak se, kot bi bil zapeljan, pusti voditi, očaran s čutno

  razvejanostjo, ki veje iz zapleta.

  V študiji bomo pokazali, kako kromatičnost in čutna zaznavnost potencirata

  splošen smisel romana, hkrati pa razkrivata številne slogovne značilnosti, ki potrjujejo

  hermenevtično relevantnost opisanega. Izhajajoč iz podrobne študije uporabe jezika,

  bomo analizirali tvorjenje pripovedi s tehniko kromatične progresije, ki uspešno

  združuje percepcijo čutov in psihologijo glavnega junaka ter strne celo vrsto bralcu

  razpoložljivih gotskih občutkov.

  Ključne besede:

  kromatičnost, opisovanje, stilistika, hipotipoza, gotska (oziroma

  grozljiva) književnost, mehiška književnost, percepcija čutov


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50786658)
 • Jasmina Markič:

  Vloga glagolske perifraze haber de + nedoločnik v časovni strukturi romana Sto let samote

  PDF več
  Ključne besede:

  glagolska perifraza, časovnost, modalnost, haber de + nedoločnik


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50784866)
 • Barbara Pihler:

  Časovnost španskega glagola: od pripovednega k pesniškemu besedilu

  PDF več
  Ključne besede:

  časovnost, španske glagolske paradigme, poezija, pragmatično jezikoslovje


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50785122)
 • Gregor Perko:

  Časovnost in pomenska tipologija samostalnikov

  PDF več
  Ključne besede:

  semantika, samostalnik, časovnost, dejanje, delovanje, dogodek


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50758242)
 • Meta Lah:

  Medkulturno skozi čas: medkulturne vsebine v učbenikih francoščine kot tujega jezika

  PDF več
  Ključne besede:

  pouk tujih jezikov, (med)kulturna kompetenca, učbeniki za tuje jezike


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50769250)
 • Miha Pintarič:

  Znanost, zgodovina, napredek: mit kot zgodba o času, ujeta med večnost in neskončnost

  PDF več
  Ključne besede:

  zgodovina, napredek, mit, čas, večnost, neskončnost, znanost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50767458)

Varia
 • Marjana Dolšina:

  Sveti in posvetni: podobe družine v navezavi na sakralne motive poznosrednjeveške pobožnosti

  PDF več
  Ključne besede:

  družina, otroštvo, Sveta družina, Sveto sorodstvo, Ana Samotretja


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 515164031)
 • Cvetka Hedžet Tóth:

  Prednost upanja pred spoznanjem

  PDF več
  Ključne besede:

  upanje, utopija, metafizika, pragmatizem, kritika kapitalizma,

  etika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50806370)
 • Marija Javor Briški:

  Pogled z različnih perspektiv – podoba mest v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske

  PDF več
  Ključne besede:

  Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, topografija,

  historiografija, podoba mest, prostor, čas, kolektivna identiteta, veduta


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50827874)
 • Irina Ščukina:

  Sredstva harmonizacije v religioznem diskurzu

  PDF več
  Ključne besede:

  diskurz, religiozni množični mediji, virtualne pridige, verbalna

  in neverbalna sredstva harmonizacijeRecenzije
 • Petra Dekleva:

  Paul-Henri Thiry d'Holbach: Razkrito krščanstvo ali pregled načel in učinkov krščanske religije

  PDF
 • Erik Gilk:

  Jana Šnytová (ur.): Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja

  PDF
 • Gorazd Kovačič:

  Julija Magajna in Tonči Kuzmanić (ur.): Ponovna iznajdba Amerike

  PDF
Ars & Humanitas 6/2 (2012) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.