Filter

 

Ars & Humanitas 5/2 (2011)

Poudarjeno

Ko je Lukijan (o. 120–192) napisal dialoško delo »Filozofi na dražbi«, je nedvomno vedel, kaj se bo dogajalo v zgodnjem 21. stoletju. Že takrat je predvidel kopico brezhibnih intelektualnih in političnih avtoritet, ki so se, vsaj nekateri, kar rodili s pravico, biti bog in se po božje obnašati, ker mi, pač statisti, ki spremljamo njihovo početje, tako ali tako lahko samo strmimo. Tako kot so v Lukijanovih dneh ocenjevali aplikativno vrednost fi lozofov in jih v skladu z njo plačali in nahranili, se dogaja novodobnim humanistom, da smo postavljeni na dražbe z razpisi, kjer smo glede na točke in impaktfaktorje ocenjeni in noben naš odgovor, da (o)cena ni pravična, ne velja, saj se lahko pritožimo samo na postopek (dražbe), kjer je odgovor vnaprej znan. Vsebina in pomen dela, v tem primeru intelektualnega dosežka, sta irelevantni kategoriji, to spoznanje je Lukijan grenko zabelil.

Iz prispevka: Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih (Nataša Golob)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Študije
 • Nataša Golob:

  Ars saturae: misli o satiri in njenih obrazih: uvodnik v tematski sklop "o satiri"

  PDF več
  Ključne besede:

  satira, književnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277775104)
 • Leon Stefanija:

  Satira v glasbi

  PDF več
  Ključne besede:

  satira, glasba, pomenoslovje glasbe


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47754594)
 • Nataša Golob:

  Belial, procurator infernalis ali kdo je v resnici kriv

  PDF več
  Ključne besede:

  roman iz pekla, slovenske srednjeveške knjižnice, pravni procesi,

  Lucifer, Belial, Jacobus (Jacopo) da Teramo, Otto der Rasp, pravo, srednji vek, Lucifer, Belial, stari tiski


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277776128)
 • Nataša Kavčič:

  Z margin srednjeveških rokopisov

  PDF več
  Ključne besede:

  drolerije, humor, karikatura, iluminirani rokopisi, marginalna dekoracija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 50427490)
 • Branko Madžarevič:

  Resnica in lažbeseda v renesančni satiri

  PDF več
  Ključne besede:

  enigma, esej, karikatura, norost, paradoksalna hvalnica, pasticcio, resnica, satira, utopija, Céline, Erazem Rotterdamski, Montaigne, Thomas More, Rabelais, Telemska opatija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277783808)
 • Branka Kalenić Ramšak:

  Nova umetnost ustvarjanja komedij v tem času ali španska komedija zlatega veka

  PDF več
  Ključne besede:

  španski zlati vek, gledališče, Lope de Vega, nova komedija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47584610)

Varia
 • Nadja Bartol:

  Motiv raja v Poslednji sodbi Fra Angelica

  PDF več
  Ključne besede:

  raj, poslednja sodba, Fra Angelico, slikarstvo, ikonografija, renesančna umetnost


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 2844554)
 • Gašper Cerkovnik:

  Hortuli animae iz let 1516 in 1548 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani: predreformacijski molitvenik in njegova luteranska transformacija

  PDF več
  Ključne besede:

  Hortulus animae, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, lesorezne ilustracije, predreformacijska pobožnost, protestantska pobožnost,

  Lukas Cranach st., Georg Rhau


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47577954)
 • Aykut Gürçağlar:

  Vedute Carigrada kot imaginarnega orientalskega mesta skozi oči britanskih slikarjev

  PDF več

  Izvleček:

  Članek obravnava imaginarne carigrajske vedute dveh angleških slikarjev 19.

  stoletja ter jih postavlja v kontekst orientalizma in otomansko-britanskih stikov.

  Osredotoča se na analizo dveh ključnih slik obeh slikarjev. Britanski umetniki, ki

  so obiskali prestolnico otomanskega cesarstva, niso bili zmeraj poklicni slikarji in

  njihovi obiski Carigrada niso imeli zmeraj umetniških ciljev. Avtor razkriva, kako

  ekonomskim, političnim in vojaškim povezavam med Veliko Britanijo in prestolnico

  otomanskega cesarstva ni uspelo v zadostni meri definirati umetnostne produkcije, ki

  je vzpostavila podobo Orienta v Zahodnem svetu.

  V prvem delu članek defi nira izoblikovanje in razumevanje pojma Orient na

  Zahodu. Nadaljuje z obravnavo politike Otomanskega imperija do Zahoda ter

  njegovih političnih, ekonomskih in umetnostnih vezi z Zahodno Evropo, prek

  katerih se poskuša vzpostaviti kot del Zahodnega sveta. V nadaljevanju avtor oriše

  zgodovinski razvoj orientalizma, zlasti odnosov med Veliko Britanijo in Otomanskim

  imperijem. V osrednjem delu se posveti analizi ene najzgodnejših vedut Carigrada,

  delu britanskega pomorščaka Th omasa Morgana in delom dveh britanskih slikarjev

  19. stoletja. Raziskuje predvsem razloge za vključevanje imaginarnih elementov,

  za katere so na Zahodu verjeli, da so resnični in da predstavljajo obstoječe stanje v

  otomanski prestolnici.

  Ključne besede:

  orientalizem, carigrajske imaginarne vedute, angleški slikarji


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277786624)
 • David Krašovec:

  Réflexions sur le langage d'un relief de 1512: ni Renaissance ni gothique ou comment dépasser les limites de l’histoire de l’art/Premišljevanja o govorici nekega reliefa iz leta 1512: ne renesansa ne gotika ali kako preseči meje umetnostne zgodovine

  PDF več

  Izvleček:

  Kamin škofijske palače v Ljubljani je eno od najbolj nenavadnih umetniških del z

  začetka 16. stoletja. S katerimi konteksti je treba povezati to anonimno delo, ki je nastalo

  okrog leta 1512? To je bistveno vprašanje, ki ga je treba razrešiti brez posploševanj, kar

  pomeni, da se je treba soočiti s problematiko, namesto da bi se ji izogibali. Ta kamin,

  ki so mu raziskovalci namenjali le malo pozornosti, naj bi vseboval prvine »gotike«

  in »renesanse«, toda te besede leta 1512 niso imele nobenega pomena, preprosto niso

  obstajale. Edina beseda, ki so jo takrat uporabljali v škofijski palači v Ljubljani, je bila

  »eleganten«, in to besedo je treba postaviti v nasprotje z drugim izrazom, ki je bil

  takrat v Evropi zelo v modi, »barbarski«. Med osebnostmi, ki jih je treba umestiti

  okrog tega dela, sta škof Krištof Ravbar in humanist Avguštin Prygl, opredeliti pa

  je mogoče tudi širši intelektualni krog z Bernardom Pergerjem, Lorenzom Vallo,

  Angelom Polizianom in Francescom Colonnom. Če smo pozorni na spise teh avtorjev,

  še posebej na Colonnove, ni pravega vrednostnega nasprotja med njihovim časom

  in antiko. Pri njej se navdihujejo, da bi ustvarili govorico – nosilko kulture –, ne da

  bi zavračali srednjeveško umetnost, pri čemer so spoštovali superiornost krščanstva.

  Težko je poimenovati bitja, upodobljena na kaminu škofijske palače, in

  poimenovanje je lahko celo nevarno. Ne smemo prezreti tega semantičnega problema,

  kajti vsako navajanje imena se sklicuje na določeno kulturno ali jezikovno ozadje,

  ki nezavedno usmerja naše sklepanje. Prav tako je nemogoče uporabljati besedišče

  tiste dobe, ker pogosto ne vemo, katere jezike so govorili naročniki in umetniki ter

  kako so prilagajali ali prevajali določene izraze (to je bil pravi intelektualni problem že

  okrog leta 1500 – spor o nominalizmu, prve teorije prevajanja, Colonnova semantična

  oklevanja). Zavedali so se tudi, da ime trdno določi neko poljubno resničnost ter ne

  razreši problema razmerja med jezikovnimi bitnostmi in miselnimi predstavami. Tako

  zadnje raziskave na temo hibridizacije in metamorfoze zavzamejo stališče, da je treba

  bitja predvsem dobro opisati in jim ne dajati imen, ker jih lahko s tem iztrgamo iz

  njihovega konteksta.

  V Ljubljani ne vemo, ali gre za tuja, imaginarna, sanjska ali mitska bitja, preprosto

  za stare zglede ali igrive stvaritve. Poleg tega je bil proces hibridizacije v tistem času

  po Evropi zelo razširjen na različnih ravneh kulture, vsak primer je specifičen. Z

  enakimi težavami se srečujemo pri dekorativnem rastlinskem okrasju, ki ne napotuje

  na nobeno posebno kulturno sfero – ali na več sfer hkrati.

  Da bi bolje razumeli kontekst, bomo skušali zamejiti problematiko govorice –

  umetniške, književne in domače. Ob preučevanju, kako je sestavljen kamin, lahko

  analiziramo tip govorice, ki je uporabljen. Noben jezik še ni določen (niti latinščina

  ne) in izbrati neki jezik pomeni tudi, da se človek vpiše v zgodovino, v politično in

  zemljepisno polje. Ker je Ljubljana križišče, so bile izbire nabite s pomenom, ljudje so

  se hoteli vpisovati v različna kulturna področja, med različne oblasti, od Rima, prek

  Svetega rimskega cesarstva in tja do slovanskega sveta. V tem kontekstu je bila naloga

  antike ponuditi celoto modelov, vendar pa je nikakor ne smemo obravnavati kot oviro

  za udejanjanje umetniške svobode in inteligence. To dvoje je imela, nasprotno, nalogo

  spodbujati.

  Analiza tipologije kamina kaže, da ne ustreza nobeni geografi ji, interpretira tako

  antiko kakor tudi srednji vek in je inovativna – ne glede na kakovost izdelave. Prisotna

  je torej jasna volja po razlikovanju od svojih sodobnikov. Da bi bolje preučili to

  razsežnost, je treba poseči po orodjih, lastnih govoricam. Mogoče je uporabiti splošen

  izraz »govorica umetnosti«, semiologija ali deli diskurza v retoriki, toda to nam le

  malo pomaga.

  Preveč prvin glede namenov se nam izmika. Zato je praktično nemogoče, da bi

  se na njihovi osnovi lotili medbesedilnega branja, ki bi razkrilo avtorja, osebo, ki ji

  je delo posvečeno/naročnika, gledalca. Tudi ni več sledu o razpravah o »arhitekturni

  govorici«, toda interpretacije Vitruvija so bile še zelo polemične – in torej vir svobode.

  Dejansko kamin ustreza izjemno nenavadnemu ukvarjanju z oblikami, do katerega je

  v Avstriji in Evropi prišlo v letih 1500–1520.

  Torej je treba kamin škofijske palače v Ljubljani poskusiti gledati in obravnavati

  zunaj vsakega referenčnega sistema, osredotočenega na Italijo ali na kakšno drugo

  pokrajino. To delo se opredeljuje samo kot lastno središče svojega referenčnega sistema.

  Če analiziramo like kot sintagme s sistemom paradigem in leksemov, je mogoče razbrati

  »jezikovno strukturo«. Najprej, površina ali praznina nimata vrednosti paradigme,

  če uporabimo teorije Aloisa Riegla in Clauda Zilberberga, liki so torej omejeni na

  preprost diskurz brez razmerja s kaminom, ki je njihov nosilec. Kar zadeva slovnična

  obrazila, je sistem števila in spolov zelo poenostavljen, interakcije med različnimi

  prvinami kamina so torej omejene na najmanjšo možno mero. Sami liki so sestavljeni

  iz leksikalnih in ne gramatikalnih sintagem, s prehodnimi glagolskimi razmerji. Ta poenostavitev govorice, v kateri pa ostaja nekaj jasnih pravil, vendarle osvetljuje napor

  in premišljevanje obdobja, kako narediti za svojo govorico in kulturo preteklosti, z

  namenom utrditi in poveličati sedanjost ter ne obuditi v življenje časa, ki so ga takrat

  že imeli za mrtvega. Na semantični ravni je velik problem, kako na novo izraziti svoje

  znanje, da bi ga mogli prenesti dalje. Na primer: obrtnik, ki je delal kamin, ni imel

  jezikoslovnega, kulturnega in teoretičnega znanja, da bi razumel napotila humanistov

  škofovskega dvora v Ljubljani, in iz tehničnega vidika je njegova izdelava slab prevod

  namenov naročnikov.

  Zakaj je vredno, da se posvetimo kaminu škofijske palače v Ljubljani in ne

  kakšnemu drugemu delu, bogatejšemu in bolj kakovostnemu, pri katerem bi se bilo

  lažje poigravati z izrazi, kjer bi bilo lažje razbirati interakcije? Zato, ker za bogatejša

  dela že obstajajo številne analitične metode, medtem ko se je ta kamin upiral vsem

  poskusom analize, ostal je zazidan v molk posploševanj. Treba je izdelati nova orodja,

  da bi ga pripravili k temu, da »spregovori«, in se osvoboditi splošnosti, ki izbrisujejo

  bogastvo posamičnega konteksta.

  Tako v Ravbarjevem krogu kakor pri Colonni ni umetnost ne antična ne moderna,

  predvsem je nekaj domišljijskega in duševnega. Treba je opustiti idejo vpliva in

  uporabiti idejo micelija Gillesa Deleuza in Félixa Guattarija, da bi dojeli medsebojno

  vplivanje med intelektualnimi in umetniškimi stvaritvami, se pravi, da ni hierarhične

  podreditve, da lahko vsaka prvina vpliva na vse druge ne glede na njihov položaj. Na

  Kranjskem je škofijski kamin zelo rodovitno vozlišče v še dokaj neraziskanem miceliju.

  Ključne besede:

  kamin škofijske palače (Ljubljana), renesansa, gotika, hibridizacija, jezik, likovna govorica, umetnost, lingvistika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 33669677)
 • Dominika Lušin:

  Ikone industrijskega oblikovanja

  PDF več
  Ključne besede:

  industrijsko oblikovanje, ikone industrijskega oblikovanja,

  kulturni pomen predmetov, identiteta, motorno kolo vespa, Alessi


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277792256)
 • Katja Mahnič:

  Ladislav Benesch o svojem spomeniškovarstvenem delu

  PDF več
  Ključne besede:

  Ladislav Benesch, kulturna dediščina, spomeniško varstvo


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47815010)

Recenzije
 • Irena Selišnik:

  Zdenka Šadl: Umazano delo med stigmo in ponosom: plačane gospodinjske delavke v Sloveniji

  PDF več
  Ključne besede:

  recenzija, gospodinjsko delo, hišne pomočnice, plačano hišno delo


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47773282)
 • Urška Strle:

  Mirjam Milharčič Hladnik (zbrala in uredila): IN – IN: življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah

  PDF več
  Ključne besede:

  izseljenci, priseljenci, kulturna identiteta, večkulturnost, življenjske zgodbe, recenzija


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 33728045)
 • Rebeka Vidrih:

  Matthew Beaumont, Andrew Hemingway, Esther Leslie, John Roberts (ed.): As Radical as Reality Itself. Essays on Marxism and Art for the 21th Century

  PDF več
  Ključne besede:

  umetnostna zgodovina, marksizem, teorija umetnosti


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47860322)

 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Nadja Bartol, Gašper Cerkovnik, Nataša Golob, Aykut Gürçağlar, Branka Kalenić Ramšak, Nataša Kavčič, David Krašovec, Dominika Lušin, Branko Madžarevič, Katja Mahnič, Leon Stefanija


 • Navodila za avtorje prispevkov

  PDF
Ars & Humanitas 5/2 (2011) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.