Filter

 

Ars & Humanitas 5/1 (2011)

Poudarjeno

Sociološko gledano, obdobje »kritične moderne« kot predhodnice »tekoče moderne« (Baumann) sovpada z obdobjem izjemnega razmaha in družbenega vpliva množičnih medijev, ki pa igrajo ambivalentno vlogo v kroženju javnih diskurzov: podpirajo tako težnjo k totalitarnosti ali vsaj avtoritarnosti kot tudi težnjo k njuni problematizaciji in nevtralizaciji, namreč z argumentiranim ozaveščanjem individua: posameznikove svobode izbire in avtonomije. Sodobno stanje problematizira tudi posameznikovo svobodo izbire, načeloma pa stopnjuje to ambivalenco. Pri tem ga vplivno podpirajo multimediji z navideznim posredovanjem čim bolj »celostne« percepcije oz. izkušnje: če medij opredelimo s fi ziološkega vidika, multimediji učinkujejo zlasti s součinkovanjem vizualnega in avditivnega posredovanja, pri čemer je močno udeležen jezikovni kod. S tem: (1) multimedijska reprezentacija učinkuje kot »resničnost«: zabrisuje recipientovo zavedanje, da »besedilo« (v najširšem smislu), ki ga sprejema, ni »avtentična« resničnost, marveč je reprezentacija. Multimedijsko spodbujanje tega vtisa ima za posledico, da stopnjuje recipientovo verjetje v objektivno resničnost (posredovane) informacije. S tem lahko multimediji močno podpirajo distribucijo in obtok stališč, vrednot, »mitov« in »stereotipov« v vsakdanji kulturi in pridobivajo odločilno vlogo v »politikah« multikulturnosti in medkulturnosti. (Refl eksija te vloge multimedijev nadaljuje in tematsko razširja tradicijo »kritične moderne«, pri čemer je najbrž še posebej izpostavljena vloga multimedijev pri vprašanju pravic človeka in državljana, državljanskih vrednot, različnih kulturnih skupin in njihovih medsebojnih razmerij itn., tako da problematika multimedijev nespregledljivo vključuje vidike sociologije, moralne filozofi je, politične filozofi je, kulturnih študijev, antropologije, etnologije itn. oziroma celotno polje družboslovja in humanistike. (2) Multimedijska reprezentacija pa lahko po drugi strani zabrisuje recipientovo zavedanje, da se »besedilo« (v najširšem smislu), ki ga sprejema, nanaša na izkustveno resničnost: zabrisuje torej svojo zunajbesedilno referenco in posredovani resničnosti daje značaj fi kcije, s tem pa v poststrukturalističnem duhu izvršuje prehod »od reprezentacije h konstrukciji« resničnosti in vzdržuje ontološko negotovost. Del sodobnega zgodovinopisja z »estetskim obratom« (F. Ankersmit) tako stopnjuje metazgodovinsko refl eksijo, multimedijske hipertekstne predstavitve preteklosti pa pri tem še posebej učinkovito odpirajo vprašanje konstruiranja oziroma prevprašujejo veljavnost »velikih zgodb«, vključno z zgodovinami posameznih umetnostnih zvrsti. Sodobne vede o posameznih umetnostnih zvrsteh izpostavljajo tudi vlogo medija, še posebej pa intermedialnosti v umetnostih, tako v njihovi zgodovini (npr. performativnost ustne literature, razmerje med besedno in glasbeno ali likovno umetnostjo, gledališče) kot v sodobni umetnosti, ki se s premišljeno intermedialnostjo po eni strani navezuje na umetnostne avantgarde (vključno z njihovim razmerjem do totalitarnih režimov oziroma ideološke propagande) in po drugi z nenehnimi (intermedialnimi) hibridizacijami izpostavlja transgresivni značaj umetnostnih žanrov. V tem pogledu tudi sodobna umetnost, opredeljena kot postmoderna, manifestira situacijo »tekoče moderne«, tj. (po Baumannu) gibanje brez končnega smotra po mrežnih strukturah, ki predpostavlja hitre menjave ali začasnost (nestabilnost, nezanesljivost) trenutnih identitet. Dinamiko teh menjav, nestabilnost privzetih ali konstruiranih identitet pospešuje fenomen intermedialnosti in multimedijev, ki s svojimi reprezentacijami ter prevpraševanjem razmerja med fikcijo in resničnostjo pravzaprav utemeljujejo nezanesljivost in trenutnost identitet oziroma »tekočo modernost«. Vprašanje medija je torej pomenljivo za vse sodobne discipline humanistike in družboslovja. Vanesa Matajc, urednica tematskega dela

Iz prispevka: Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost) (Vanesa Matajc)


« Nazaj na predstavitev revije

Kazalo

Študije
 • Vanesa Matajc:

  Medij v sodobni družbi in kulturi (Multimedialnost in intermedialnost)

  PDF
 • Vanesa Matajc:

  Literatura in elektronska komunikacija: intermedialnost sodobnega romana

  PDF več
  Ključne besede:

  intermedialnost, elektronska komunikacija, postmoderni roman,

  pripovedni komunikacijski model, Daniel Glattauer


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46266722)
 • Irina N. Ščukina:

  Ruska televizija leta 2010 skozi prizmo nacionalne identitete

  PDF več
  Ključne besede:

  množični mediji, nacionalna mentaliteta, pravoslavne pridige,

  patriarh Kiril, občinstvo


 • Alen Širca:

  Ut pictura poesis. Intermedialnost med tradicionalnim vizualnim pesništvom in sodobno digitalno poezijo

  PDF več
  Ključne besede:

  medij, intermedialnost, intertekstualnost, vizualna poezija,

  digitalna poezija, holopoezija, kiberprostor


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46269282)
 • Špela Vintar:

  Ne živi ne mrtvi. Sodobna nemška dramatika in množični mediji

  PDF več
  Ključne besede:

  mediji, nemška dramatika, gledališče, prikazni


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46192482)
 • Primož Vitez:

  Teater, govor, luč

  PDF več
  Ključne besede:

  gledališče, govor, igralec, medij, smisel


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46216290)
 • Janez Vrečko:

  Ut pictura poesis in konsi. Pesem kot slika, pesem kot prostor – nesporazumi

  PDF več
  Ključne besede:

  ut pictura poesis, spacializacija, likovna pesem, tavole parolibere,

  prostor, čas, konstruktivizem, kons, semantična dominanta


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46273122)

 • Tine Germ:

  Slika kot nadomestek za pisano besedo? Pojmovanje likovne umetnosti v delih zgodnjekrščanskih piscev

  PDF več
  Ključne besede:

  sporočilnost likovne umetnosti, zgodnjekrščanski pisci o likovni

  umetnosti, svete podobe, zgodnjekrščanska ikonografi ja


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46714466)
 • Biografske informacije o avtorjih

  PDF več
  Ključne besede:

  Tine Germ, Vanesa Matajc, Urška Fekonja Peklaj, Rok Avbar, Kornelija Ajlec, Ines Unetič, Metoda Kemperl, Robert Simonišek, Dejan Prša, Janez Vrečko, Primož Vitez, Špela Vintar, Tine Germ


 • Navodila za avtorje

  PDF

Varia
 • Tina Ilgo:

  Motivi norosti, brezbrižnosti in kanibalizma kot simboli družbene izprijenosti v Lu Xunovih novelah

  PDF več
  Ključne besede:

  kitajska književnost, Lu Xun, motiv norosti, motiv brezbrižnosti,

  motiv kanibalizma, Dnevnik nekega norca, Resnična Zgodba o A Qju

   


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 47137890)
 • Dejan Prša:

  Ljubimec z dolgim vratom. Motiv Lede z labodom v slovenski likovni umetnosti 20. stoletja

  PDF več
  Ključne besede:

  labod, Leda, slovensko slikarstvo 20. stoletja, ikonografi ja,

  zoofi lija, interpretacije

  Uvod


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277774080)
 • Robert Simonišek:

  Vagabundske figure v slovenski likovni umetnosti in literaturi na začetku 20. stoletja

  PDF več
  Ključne besede:

  razmerje slika : tekst, vagabundske fi gure, popotniki, pot, cesta,

  slovensko slikarstvo na začetku 20. stoletja, likovni motivi, ikonografi ja, literarni

  motivi, likovna hermenevtika


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277774336)
 • Ines Unetič, Metoda Kemperl:

  Vrt ob škofijski palači v Ljubljani

  PDF več
  Ključne besede:

  vrtna umetnost, škofi jska palača, Ljubljana, urbanizem, Ilirske

  province, bidermajer


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46408034)

Recenzije
 • Kornelija Ajlec:

  Ben Shepard: The Long Road Home:The Aftermath of the Second World War

  PDF več
  Ključne besede:

  druga svetovna vojna, begunci, Židje, begunska taborišča, razseljene osebe, ocene in poročila


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 53125730)
 • Rok Avbar:

  Sabrina P. Ramet (ur.): Central and Southeast European Politics since 1989

  PDF več
  Ključne besede:

  Central and Southeast European politics since 1989, ocene in poročila, politika, zgodovina, Evropa


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 277774848)
 • Urška Fekonja Peklaj:

  Lev S. Vigotski: Mišljenje in govor

  PDF več
  Ključne besede:

  recenzije, spoznavni razvoj, razvoj govora, razvojna psihologija, recenzije


  Zaloga po knjižnicah (COBISS.SI-ID: 46348898)
Ars & Humanitas 5/1 (2011) Prelistaj Izšlo z denarno pomočjo JAK RS.