Filter

 
Revija Vsebina

Apokalipsa

Vsebinska predstavitev revije

Revija Apokalipsa že od vsega začetka s svojo svežino bistveno zaznamuje slovensko kulturno revialistiko. Skupaj z Društvom je nastala v devetdesetih in pomeni civilno-družbeno podlago za razvoj revije, knjižnega založništva in različnih pobud na kulturni in družbeni sceni v Sloveniji. Je edino kulturniško okolje v Sloveniji, ki se je razvilo v letih po osamosvojitvi in tudi ohranilo. Že na samem začetku in v svojem prvem obdobju je revija začela povezovati občutja in refleksije novih generacij z duhovno podstatjo takrat iztekajočega se tisočletja in prihajajočimi izzivi, ki zadevajo tako literaturo kot filozofsko izročilo. Revija vsako leto razpisuje mednarodni haiku natečaj in natečaj za haiku strip, ki je poseben medij ter »izum« uredništva in stripovskih avtorjev. Pred leti je bil razpisan tudi filozofski natečaj. Zlasti s haikujem v eni in drugi obliki Apokalipsa ponuja zgoščen, jedrnat in svojevrsten magični pogled v globlje razsežnosti dojemanja stvarnosti, hkrati pa spodbuja k pozornejšemu opazovanju in sprejemanju sveta okrog nas. Ne kot koncept, ampak, fenomenološko rečeno, kot odstiranje skritega skrivnosti je rez v utečeno besedno ustvarjanje in mišljenje in v tem smislu poraja nekaj novega. Pripoved se tu vrača na način nove dekadence, ki je paradoksalno hkrati zasnutek nove etike, občutljivost za Drugega in Drugačno. Apokalipsa v slovenski duhovni prostor vpeljuje številne eksistencialistične mislece, ki doslej niso bili ustrezno predstavljeni v njem. Tako se vse bolj kaže, da poskuša v svojem vpraševanju odpreti poti k tradiciji strukturalizma v njegovi podaljšani perspektivi sodobnega poststrukturalizma in hermenevtike, saj tudi v sodobnejši esejistični govorici razklepa vedno večjo semantično inovacijo. Kar zadeva sodobno filozofsko govorico, Apokalipsa odpira polje radikalne etike s sodobno hermenevtiko in krščansko postmoderno mislijo. Branje Apokalipse je tako branje med tradicijo in inovacijo.

Pomembna razsežnost revije je izvirno leposlovje. Uredništvu je uspelo v literarni svet spraviti vrsto obetavnih pesnikov in pripovednikov, ki se uspešno uveljavljajo ob starejših in bolj znanih avtorjih. Goji rubriki, ki sta namenjeni spodbujanju mladih literatov in sta neke vrste moralna zadolžitev revije; pri prvi objavi namreč ne gre izključno za merilo kakovosti, ampak je v ospredju neke vrste mentorska vloga. Še posebej dragoceni so prevodni bloki, najsi gre za antologijske predstavitve tujih literatur ali posameznih avtorjev. Z mednarodnim projektom Revija v reviji pa Apokalipsa ne le suvereno vstopa v mednarodni prostor (čemur so namenjene tudi občasne angleške številke), ampak odpira dialog, ki lahko ustvari presenetljive učinke.

Revija Apokalipsa je od leta 2002, ko se je začel tudi projekt Revija v reviji, v katerem je Apokalipsa predstavila že 9 različnih revij iz 8 držav, mesečnik. Od samega začetka tudi vodi in koordinira mednarodni projekt Revija v reviji, ki v tem trenutku povezuje že 15 revij iz 12 držav, ponuja pa kar 40 različnih izmenjav ter številne druge dogodke (festivali, gostovanja, simpoziji, delavnice, srečanja založnikov). Apokalipsa si stalno prizadeva ustvarjati polje žive kulture, odpira nove poti tudi sebi, da bi se še bolj odprla in razširila ustvarjalni pol svobode v dialogu različnosti in iz njega izhajajoče pretanjene ponotranjene polemike ter s tem uresničila že doslej bogato zastavljen, raznolik in pester program. Gre seveda za polemos, ki sogovornika ne obravnava kot nasprotnika in ne pristaja na poenostavitve - niti na intelektualni teror. Zato revija ostaja pri negovanju različnosti. Njena kakovost temelji prav na sprotnem prilagajanju in dopolnjevanju programa, ki se odziva na resničnost stvarnosti. Zato tudi posebne teme in številke, med katere sodijo vsakoletne Apokalipsine feministične (gender) izdaje: gre za »raziskavo« feminističnega diskurza, s katerim se v Sloveniji lahko srečamo le izjemoma in nesistematično. Posebna pozornost je namenjena slovenski družbeni in kulturni stvarnosti. K analizi stanja in viziji razvoja je pozvan širok krog intelektualcev iz različnih sfer kulturnega življenja.

V času razdrobljenosti in razpršenosti Apokalipsa prispeva pomemben delež k prepoznavnosti svojih kulturnih vsebin z bogato zunanjo podobo in notranjo dinamiko, kamor sodijo tudi likovne, fotografske in že omenjene stripovske priloge.

Podatki o založniku

 • Založnik: Kulturno umetniško društvo Apokalipsa
 • Odgovorna oseba: Primož Repar, predsednik
 • Naslov: Ulica Lili Novy 25
 • Pošta: 1000 Ljubljana
 • Država: Slovenija
 • Telefon: +386 1 256 22 50
 • E-pošta: apokalipsa@t-2.net
 • Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljapokal1/

Podatki o reviji

 • Odgovorni urednik: Primož Repar
 • Uredniški odbor: Boris Baćić (Fotografija, Strip), Stanislava Repar (Revija v reviji, Gender), Jurij Hudolin (Literatura), Alenka Koželj (Kritika), Andrej Božič (Esej), Matjaž Bertoncelj, Janko Rožič, Martina Soldo, Andrej E. Skubic, Zoran Triglav, Samo Krušič, † Miklavž Ocepek
 • Izhaja: Mesečnik
 • Leto prvega izida: 1994
 • ISSN številka tiskane izdaje: 1318-3680
 • COBISS.SI-ID: 41760000
 • Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljapokal1/datoteke/revija_apokalipsa.htm
Revija izhaja z denarno podporo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

Naročanje

 • Cena:
 • Kontakt:

Obvestila